Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Projekt pn.:,, Aktywność i kreatywność”

« 1 z 46 »

Dnia 28 listopada 2015r w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej  odbyło się uroczyste zakończenie projektu pn. ,,Aktywność i kreatywność‘’ finansowanego z Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych  z programu skierowanego do rodzin z problemem uzależnień i przemocy mającego na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji oraz na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

Projekt skierowany był do 30 osób – klientów Ośrodka Pomocy Społecznej.

Okres realizacji projekt od czerwca do listopada 2015r. Koordynatorem projektu był

Lider Klubu Integracji Społecznej Bożena Szlempo.

Zadaniem projektu było usamodzielnienie osób dotkniętych dysfunkcjami, zagrażającymi lub podlegającymi wykluczeniu społecznemu przez zwiększenie szansy na podjęcie aktywności zawodowej i społecznej w celu osiągnięcia, własnym staraniem, samodzielności ekonomicznej, wzmocnienie poczucia własnej wartości. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy po 10 osób ,dobrane pod względem zainteresowań i umiejętności beneficjentów.

Praca z uczestnikami projektu, przebiegała w ramach następujących obszarów:

  • warsztaty z doradcą zawodowym,
  • warsztaty dot. prowadzenia własnej działalność gospodarczej , tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych,
  • warsztaty z psychologiem,
  • warsztaty terapeutyczne dot. uzależnień,
  • warsztaty aktywności sportowej,
  • wizyta studyjna ( spółdzielnia socjalna Byczyna),
  • warsztaty twórcze ( rękodzieła, techniczne),

Aktywność i kreatywność w tytule projektu miał za zadanie rozbudzanie i rozwijanie drzemiącego potencjału w każdym człowieku. Działania w ramach KIS były szczególnie ukierunkowane na wzmocnienie poczucia własnej wartości, zwiększenie kompetencji z zakresu zachowań asertywnych, radzenia sobie ze stresem jak również zwiększenia szansy na podjęcie aktywności zawodowej, społecznej.

W trakcie zajęć warsztatowych uczestnicy przeprowadzili całkowitą metamorfozę sali Klubu Integracji Społecznej pomalowali salę KIS następnie uczestnicy wykonywali różne rękodzieła oraz ozdoby szwalnicze.

Nasze arcydzieła zostawały w ilości 140 ,przekazane działowi usług opiekuńczych gdzie dalej zostaną wręczone podopiecznym  w ramach upominków Świątecznych, oraz 10 upominków zostanie przekazanych wolontariuszom świadczącym pomoc na rzecz seniorów.

Pozostałe ozdoby przekazane zostaną na kiermasz który zorganizowany zostanie w Gimnazjum nr 1 w Nysie w dniu 17 listopada 2015r na rzecz ucznia Mateusza Palzera  w celu finansowego wsparcia w walce z nowotworem.

Rezultatem naszych działań było również podjecie przez siedmiu uczestników zatrudnienia w różnych miejscach pracy jak również kontynuacja przez część beneficjentów spotkań w Klubie Integracji Społecznej .

Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej stanowiły jednocześnie grupę wsparcia którą kontynuujemy oraz zapraszamy wszystkie chętne osoby spoza projektu które potrzebują takiego wsparcia. Podobne przeżycia, oraz świadomość że nie jest się pozostawioną samemu , pomoże w przyszłości radzić sobie w sytuacji, która wydawałaby się bez wyjścia. Projekt pokazał, że zmieniając swoje zachowanie, nawyki, przyzwyczajenia można zobaczyć inne alternatywy co stanowi ważną rolę we wprowadzeniu istotnych zmian życiowych.