Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Klub Integracji Społecznej ,,Kreatywność na co dzień ’’

projekt finansowany z Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminy Nysa, realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w 2016r.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, w okresie od marca do czerwca 2016 r., podjął się realizacji projektu, pod nazwą Kreatywność na co dzień ”.Był to projekt skierowany do 20 osób, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuacje życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Uczestnicy byli podzieleni na dwie grupy. Część uczestników stanowiły osoby z poprzedniej edycji projektu ,,Aktywność i kreatywność”.

Projekt miał za zadanie usamodzielnienie osób dotkniętych dysfunkcjami, zagrażającymi lub podlegającymi wykluczeniu społecznemu przez zwiększenie szansy na podjęcie aktywności zawodowej i społecznej w celu osiągnięcia, własnym staraniem, samodzielności ekonomicznej, wzmocnienie poczucia własnej wartości.

Praca z uczestnikami projektu, przebiegała w ramach następujących obszarów:

  • warsztaty z doradcą zawodowym,

1.jpg

  • warsztaty dot. prowadzenia własnej działalność gospodarczej , tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych

2.jpg

3.jpg

 

  • warsztaty z psychologiem

4.jpg

  • warsztaty terapeutyczne dot. uzależnień,

5.jpg

  • warsztaty aktywności sportowej,

6.jpg

 

7.jpg

 

 

  • warsztaty twórcze ( rękodzieła, techniczne),

10.jpg

9.jpg

8.jpg

  • warsztaty kreatywności

11.jpg13.jpg

12.jpg

 

  • warsztaty dot. zdrowego żywienia ,dietetyczne,

14.jpg

  • spotkanie podsumowujące działania projektu.

17.jpg16.jpg15.jpg

Zakończenie projektu miało miejsce dnia 27 czerwca 2016 w

Sali Konferencyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie. Gościliśmy przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Nysie, Dyrekcję Ośrodka Pomocy Społecznej, trenerów prowadzących, liczne grono pracowników socjalnych jak i ich podopiecznych uczestniczących w projekcie

„ Kreatywność na co dzień „

Wszystkim współuczestniczącym realizatorom, projekt dał powód do satysfakcji. Sukcesem dla nas jest wyprowadzenie sześciu z dwudziestu uczestników projektu na rynek pracy.

Wszystkim serdecznie dziękujemy.