Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
KIS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej przystąpił do realizacji projektu w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „ Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020” pn. „ Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego”. Edycja 2016 pn. „Pomoc nauczyciela – alternatywa dla bezrobotnych kobiet z Gminy Nysa”

Projekt skierowany jest do 12 kobiet posiadających status osoby bezrobotnej aktywnie poszukującej pracy w wieku do 40 lat.

Dowiedz się więcej

Kategorie KIS

Klub Integracji Społecznej ,,Kreatywność na co dzień ’’

projekt finansowany z Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminy Nysa, realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w 2016r.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, w okresie od marca do czerwca 2016 r., podjął się realizacji projektu, pod nazwą Kreatywność na co dzień ”.Był to projekt skierowany do 20 osób, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuacje życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Uczestnicy byli podzieleni na dwie grupy. Część uczestników stanowiły osoby z poprzedniej edycji projektu ,,Aktywność i kreatywność”.

Projekt miał za zadanie usamodzielnienie osób dotkniętych dysfunkcjami, zagrażającymi lub podlegającymi wykluczeniu społecznemu przez zwiększenie szansy na podjęcie aktywności zawodowej i społecznej w celu osiągnięcia, własnym staraniem, samodzielności ekonomicznej, wzmocnienie poczucia własnej wartości.

Dowiedz się więcej

Kreatywność na co dzień

       Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej, w okresie od marca do czerwca 2016 r., realizuje projekt, pod nazwą Kreatywność na co dzień”. Jest on skierowany do 20 osób i ma za zadanie poprzez swoje działania zwiększenie szansy na podjęcie aktywności zawodowej i społecznej w celu osiągnięcia, własnym staraniem, samodzielności ekonomicznej, wzmocnienie poczucia własnej wartości. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie  grupy ,dobrane pod względem zainteresowań i umiejętności beneficjentów.

Dowiedz się więcej

Kategorie KIS

Projekt pn.:,, Aktywność i kreatywność”

« 1 z 46 »

Dnia 28 listopada 2015r w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej  odbyło się uroczyste zakończenie projektu pn. ,,Aktywność i kreatywność‘’ finansowanego z Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych  z programu skierowanego do rodzin z problemem uzależnień i przemocy mającego na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji oraz na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

Projekt skierowany był do 30 osób – klientów Ośrodka Pomocy Społecznej.

Okres realizacji projekt od czerwca do listopada 2015r. Koordynatorem projektu był

Lider Klubu Integracji Społecznej Bożena Szlempo.

Zadaniem projektu było usamodzielnienie osób dotkniętych dysfunkcjami, zagrażającymi lub podlegającymi wykluczeniu społecznemu przez zwiększenie szansy na podjęcie aktywności zawodowej i społecznej w celu osiągnięcia, własnym staraniem, samodzielności ekonomicznej, wzmocnienie poczucia własnej wartości. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy po 10 osób ,dobrane pod względem zainteresowań i umiejętności beneficjentów.

Praca z uczestnikami projektu, przebiegała w ramach następujących obszarów:

 • warsztaty z doradcą zawodowym,
 • warsztaty dot. prowadzenia własnej działalność gospodarczej , tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych,
 • warsztaty z psychologiem,
 • warsztaty terapeutyczne dot. uzależnień,
 • warsztaty aktywności sportowej,
 • wizyta studyjna ( spółdzielnia socjalna Byczyna),
 • warsztaty twórcze ( rękodzieła, techniczne),

Aktywność i kreatywność w tytule projektu miał za zadanie rozbudzanie i rozwijanie drzemiącego potencjału w każdym człowieku. Działania w ramach KIS były szczególnie ukierunkowane na wzmocnienie poczucia własnej wartości, zwiększenie kompetencji z zakresu zachowań asertywnych, radzenia sobie ze stresem jak również zwiększenia szansy na podjęcie aktywności zawodowej, społecznej.

W trakcie zajęć warsztatowych uczestnicy przeprowadzili całkowitą metamorfozę sali Klubu Integracji Społecznej pomalowali salę KIS następnie uczestnicy wykonywali różne rękodzieła oraz ozdoby szwalnicze.

Nasze arcydzieła zostawały w ilości 140 ,przekazane działowi usług opiekuńczych gdzie dalej zostaną wręczone podopiecznym  w ramach upominków Świątecznych, oraz 10 upominków zostanie przekazanych wolontariuszom świadczącym pomoc na rzecz seniorów.

Pozostałe ozdoby przekazane zostaną na kiermasz który zorganizowany zostanie w Gimnazjum nr 1 w Nysie w dniu 17 listopada 2015r na rzecz ucznia Mateusza Palzera  w celu finansowego wsparcia w walce z nowotworem.

Rezultatem naszych działań było również podjecie przez siedmiu uczestników zatrudnienia w różnych miejscach pracy jak również kontynuacja przez część beneficjentów spotkań w Klubie Integracji Społecznej .

Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej stanowiły jednocześnie grupę wsparcia którą kontynuujemy oraz zapraszamy wszystkie chętne osoby spoza projektu które potrzebują takiego wsparcia. Podobne przeżycia, oraz świadomość że nie jest się pozostawioną samemu , pomoże w przyszłości radzić sobie w sytuacji, która wydawałaby się bez wyjścia. Projekt pokazał, że zmieniając swoje zachowanie, nawyki, przyzwyczajenia można zobaczyć inne alternatywy co stanowi ważną rolę we wprowadzeniu istotnych zmian życiowych.

Kategorie KIS

KIS Aktywność i Kreatywność

« 1 z 9 »

Dnia 1 czerwca 2015r    rozpoczęliśmy  w Klubie Integracji Społecznej realizację projektu pn. ,,Aktywność i kreatywność’’. Projekt finansowany jest z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminy Nysa.

Jest to projekt skierowany do 30 osób, które podlegają wykluczeniu społecznemu lub są zagrożone wykluczeniem społecznym. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy po 10 osób, dobrane pod względem zainteresowań i umiejętności beneficjentów.
Okres realizacji projektu od 01.06.2015r – 30.11.2015r.

Projekt ma za zadanie usamodzielnienie osób dotkniętych dysfunkcjami, zagrażającymi lub podlegającymi wykluczeniu społecznemu przez zwiększenie szansy na podjęcie aktywności zawodowej i społecznej w celu osiągnięcia, własnym staraniem, samodzielności ekonomicznej, wzmocnienie poczucia własnej wartości.

Głównym celem projektu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez odbudowywanie i podtrzymywanie u osób wykluczonych społecznie, zdolności do samodzielnego i efektywnego pełnienia ról społecznych oraz samodzielnego poruszania się po rynku pracy, prowadzącego do zatrudnienia w różnych formach: u pracodawcy, samozatrudnienia – praca na własny rachunek lub w spółdzielni socjalnej.    

Cele szczegółowe:

 • Zmniejszanie ryzyka wykluczenia społecznego u osób będących w szczególnej

sytuacji na rynku pracy poprzez , zwiększenie szansy na przyszłe samodzielne znalezienie zatrudnienia oraz czasowe zatrudnienie, pozwalające uzyskać dochód.

 • Umożliwianie osobom wykluczonym pokonania trudnych sytuacji

życiowych, których nie są w stanie przezwyciężyć samodzielnie poprzez wsparcie

psychologiczne , terapeutyczne i merytoryczne

 • Wdrażanie do integracji i aktywizacji społecznej poprzez:

– motywowanie do zmiany dotychczasowego życia, prowadząc do uzyskania przez uczestnika projektu uznania w dotychczasowym środowisku.

– przygotowanie uczestników projektu do funkcjonowania w społeczności poprzez rozwijanie kompetencji społecznych oraz osobistych niezbędnych na rynku pracy i w życiu.

 • Motywowanie do zmiany sposobu życia, poprzez:

– wskazywanie pozytywnych przykładów życia w społeczeństwie;

– kształtowanie społecznie akceptowanych postaw społecznych.

Praca z uczestnikami projektu, przebiegać będzie w ramach następujących obszarów:

 • warsztaty z doradcą zawodowym,
 • warsztaty dot. prowadzenia własnej działalność gospodarczej , tworzenia  i funkcjonowania spółdzielni socjalnych,
 • warsztaty z psychologiem,
 • spotkania indywidualne z psychologiem,
 • warsztaty terapeutyczne dot. uzależnień,
 • indywidualne działania terapeutyczne dot. uzależnień,
 • warsztaty aktywności sportowej,
 • warsztaty twórcze ( rękodzieła, techniczne),
 • wizyta studyjna ( spółdzielnia socjalna Byczyna),
 • spotkanie integracyjne grill.
Kategorie KIS

Czas na zmiany metamorfoza

« 1 z 5 »

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej rozpoczął 4 listopada 2014r. realizację projektu finansowanego z Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. ,,Czas na zmiany metamorfoza” z programu skierowanego do rodzin z problemem uzależnień i przemocy mającego na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji oraz na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej.

Celem głównym projekty OPS w Nysie jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Kobiet doświadczających przemocy i zagrożonych przemocą  w rodzinie.
W projekcie bierze udział 10 kobiet z gminy Nysa.

Praca z uczestniczkami projektu, przebiegać będzie w ramach następujących obszarów:

 • warsztaty z psychologiem
 • spotkania indywidualne z psychologiem
 • warsztaty z doradcą zawodowym
 • warsztaty aktywność sportowej ( fitness, siłownia , Nordic Walking)
 • szkolenie z samoobrony
 • usługa (kosmetyczno-fryzjerska)
 • sesja zdjęciowa – metamorfoza
 • konsultacje indywidualne z Radcą Prawnym

Warsztaty KIS będą łączyły metody i perspektywy różnych kierunków rozwojowych, to holistyczne spostrzeganie człowieka jako integralnej całości. Działania nasze będą szczególnie ukierunkowane na wzmocnienie poczucia własnej wartości, zwiększenie kompetencji z zakresu zachowań asertywnych, radzenia sobie ze stresem jak również zwiększenia szansy na podjęcie aktywności zawodowej, oraz wypracowanie technik skutecznej ochrony przed przemocą w rodzinie.

Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej będą jednocześnie stanowiły grupę wsparcia. Podobne przeżycia, oraz świadomość że nie jest się pozostawioną samemu , pomoże w przyszłości radzić sobie w sytuacji, która wydawałaby się bez wyjścia.

Kategorie KIS

Droga do aktywności zawodowej

W dniach od 16.09.2014r do 18.09.2014r w Klubie Integracji Społecznej odbyły się warsztaty grupowe w ramach współpracy z PUP w Nysie skierowane do 15 uczestników programu specjalnego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie pn. ,,Droga do aktywności zawodowej”, którego głównym celem jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i konkurencyjności na rynku pracy. Zajęcia były prowadzone przez psychologa, pracownika socjalnego i doradcę zawodowego. W kolejnych dniach tj. od 23.09.2014r do 25.09.2014r do programu przystąpi druga grupa szkoleniowa licząca 15 osób.

Kategorie KIS

Zakończenie IV Edycji KIS

Dnia 10. 12.2013r. zakończyła się IV Edycji KIS realizowana w ramach projektu pn.Aktywizacja społeczno –zawodowa klientów OPS w Nysie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Terminy Edycji KIS :

I Edycja – 29.05.2013r. – 26.06.2013r.

II Edycja – 15.07.2013r.-02.08.2013r.

III Edycja – 04.09.2013r.-25.09.2013r.

IV Edycja – 17.10.2013r.-10.12.2013r.

W działaniach KIS wzięło udział 48 osób w tym 34 kobiety i 14 mężczyzn.

Uczestnicy brali czynny udział w zajęciach ze specjalistami: psychologiem, doradcą zawodowym, informatykiem oraz specjalistą ds. zakładania spółdzielni socjalnych. Odbyły się również spotkania indywidualne z Radcą Prawnym podczas których uczestnicy mogli skorzystać z porad prawnych.

Kategorie KIS