Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Działalność - Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Działalność

Tworzenie Klubów Integracji Społecznej (KIS) jest pierwszym krokiem do budowania systemu oparcia społecznego dla osób z grupy wykluczenia społecznego i przeciwdziałania dalszej ich marginalizacji.

Podstawy prawne tworzenia Klubów Integracji Społecznej.

Podstawą prawną tworzenia KIS jest art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13.06.2003r.o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225).

 

Kto może być uczestnikiem w Klubie Integracji Społecznej?

 • bezrobotni, w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, pozostający bez pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy,
 • bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • osoby uzależnione, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • inne osoby, w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu socjalnym

To głównie osoby, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

 

KIS w Nysie

Klub Integracji Społecznej w Nysie przy ul. KEN 1 A funkcjonuje w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie od 2005r.

Pracą KIS kieruje liderem klubu KIS nadzorowany przez Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej. .

Od 2008r. Klub Integracji Społecznej funkcjonuje w ramach projektu systemowego pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów OPS w Nysie, który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do dyspozycji Klubu jest sala wykładowa i komputerowa.

Zadaniem Klubu Integracji Społecznej jest wspieranie osób długotrwale bezrobotnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z tereny gminy Nysa, korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej. Działalność Klubu ma umożliwić wzrost aktywności życiowej poprzez edukację personalną , zawodową i społeczną w celu samodzielnego radzenia sobie z trudnościami w życiu codziennym. Celem głównym KIS to przede wszystkim reintegracja społeczna i zawodowa osób wykluczonych społecznie.

 

Główne działania Klubu to:

 • ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego,
 • minimalizowanie skutków długotrwałego bezrobocia,
 • reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego,
 • prowadzenie poradnictwa zawodowo – psychologicznego,
 • organizowanie działań o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym,
 • kształtowanie i zwiększenie aktywności społecznej.

W ramach realizacji reintegracji zawodowej i społecznej mogą być tworzone grupy samopomocowe, zwane grupami wsparcia, dla uczestników pochodzących z różnych grup społecznych, którzy wymagają wsparcia i specyficznego podejścia terapeutycznego.

Grupy wsparcia realizują następujące zadania:

 • nabywanie umiejętności współżycia z innymi w społeczeństwie,
 • kształtowanie prozdrowotnych postaw,
 • poznanie akceptowanego społecznie systemu wartości,
 • wzmocnienie wiary we własne siły,
 • usprawnienie relacji interpersonalnych,
 • samodzielne podejmowanie trudnych decyzji i wyborów.

W ramach zajęć KIS organizowane są zajęcia ze specjalistami m.in. :

 • warsztaty z doradca zawodowy
 • warsztaty z psychologiem
 • warsztaty z terapeutą ds. uzależnień
 • zajęcia komputerowe z informatykiem