Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych - Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych

siedziba: Nysa ul. KEN 1A, tel. 77 44 13 221

(budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie)

Komisja ma swoje posiedzenia w czwartki w godz. 15.30 – 18.30.

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nysie, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nysie powołanej Zarządzeniem nr 127/2015 Burmistrza Nysy z dnia 05 marca 2015 roku,  zmienionej Zarządzeniem Nr 571/2016 Burmistrza Nysy z dnia 13 stycznia 2016 roku i Zarządzeniem Nr 736/2016 Burmistrza Nysy z dnia 18 maja 2016 roku są:

1) Kamila Ferdyn
2) Artur Kosiński
3) Dariusz Bednarz
4) Genowefa Worek
5) Bartłomiej Robel
6) Janusz Smagoń

Komisja inicjuje i podejmuje działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynikające z przepisów art. 41 ust.1 i 3 ustawy, w szczególności poprzez:

1) uczestniczenie w konstruowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dany rok oraz w przygotowaniu sprawozdania z realizacji Programu;

2) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, w tym określonych w art. 25 i 26 ust.3 ustawy;

3) opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – zgodnie z zapisami ustawy;

4) prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia oraz warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych – w zakresie ustalonym w ustawie.

5) podejmowanie czynności wobec osób nadużywających alkoholu oraz osób doznających przemocy, członków ich rodzin i innych osób przebywających we wspólnym gospodarstwie domowym, w tym prowadzenie rozmów z tymi osobami oraz przeprowadzanie wizyt w miejscu zamieszkania osób zgłoszonych na Komisję z związku z nadużywaniem alkoholu.

Komisja podejmuje działania informacyjne i wspierające dla indywidualnych osób i rodzin, w których występuje problem alkoholowy.

Jeżeli masz problem z alkoholem, możesz zgłosić się osobiście na posiedzenie Komisji lub telefonicznie zgłosić ten fakt pod numerem telefonu: tel. 77/ 447 23 70, gdzie Twoja sprawa zostanie przekazana członkom Gminnej Komisji do dalszego rozpatrzenia.

Problem nadużywania alkoholu możesz też zgłosić Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jeśli wiesz, iż w środowisku dzieje się krzywda dzieciom bądź osoby nadużywające alkoholu stwarzają zagrożenie sobie i innym.