Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Karta Dużej Rodziny - Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Karta Dużej Rodziny

                        mpips           karat_duzej
Pytania i odpowiedzi związane z Kartą Dużej Rodziny:
 • możliwości przyznania Karty Dużej Rodziny rodzicom lub małżonkom rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r,
 • od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie zmiana polegająca na możliwości wnioskowania o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej, wyświetlanej przy pomocy dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne (smartfony, tablety)
W dniu 22 grudnia 2014 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał Ustawę
o Ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny, /Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny Dz. U. poz. 1863/ ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. z wyjątkiem. 35, który wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2015 r.

Karta jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej. Karta poświadcza prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym w w/w ustawie lub przyznanych na podstawie odrębnych przepisów. Karta przewiduje system zniżek dla rodzin zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej:  https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny


Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej:

 1. Rodzic /rodzice/ – przez którego rozumie się także rodzica /rodziców/ zastępczych lub osobę /osoby/ prowadzącą rodzinny dom dziecka;
 2. Małżonek rodzica;
 3. Dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm./.
Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic /rodzice/ lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
 1. W wieku do ukończenia 18. roku życia;
 2. W wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
  • szkole do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  • szkole wyższej do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie zakończenia nauki;
 3. Bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Gdzie należy składać wnioski:
osobiście: Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie 48-303 Nysa, ul. KEN 1A, pokój Nr -19-
drogą elektroniczną: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0 (wymaga podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego)
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77-44-72-408