Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Domy Pomocy Społecznej - Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Domy Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej jest placówką świadcząca usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, rehabilitacyjne i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu.
Osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej kierowana jest przez starostę do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub placówki pielęgnacyjno-opiekuńczej.

W przypadku, gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub po umieszczeniu wycofają swoją zgodę, ośrodek pomocy społecznej lub dom pomocy społecznej są obowiązane do zawiadomienia o tym właściwego sądu, a jeżeli osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna – prokuratora.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

1) osób w podeszłym wieku;
2) osób przewlekle somatycznie chorych;
3) osób przewlekle psychicznie chorych;
4) dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
5) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
6) osób niepełnosprawnych fizycznie;

Domy Pomocy Społecznej na terenie powiatu nyskiego

ü  Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych w Kopernikach, tel. 77 4356789

ü  Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku w Korfantowie ul. 3 Maja 2,
tel. 774343771

ü  Dom Pomocy Społecznej w Nysie dla osób przewlekle psychicznie chorych w Nysie ul. Świętojańska 6, tel. 77 4333280

ü  Dom Pomocy Społecznej w Nysie dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Nysie, ul. AWP 77 , tel.77 433 28 18

Komu przysługuje skierowanie do Domu Pomocy Społecznej?
Skierowanie do DPS przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, której nie można zapewnić usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.
Jak można ubiegać się o miejsce w Domu Pomocy Społecznej?
O pomoc w formie skierowania do dps należy zwrócić się pisemnie do ośrodka pomocy społecznej. Prośba może być zgłoszona przez osobę zainteresowaną, członka rodziny lub osoby postronne (np. pielęgniarkę środowiskową, sąsiada).

Po zgłoszeniu prośby o udzielenie powyższej pomocy pracownik socjalny z ośrodka pomocy społecznej odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. rodzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego.

Jeżeli sąd rodzinny i opiekuńczy wyda postanowienie o umieszczeniu w domu pomocy społecznej, stanowi ono podstawę do wydania decyzji w sprawie, jednakże konieczne jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i ustalenie dochodu osoby objętej postanowieniem lub zobowiązanej.

Wywiad środowiskowy alimentacyjny przeprowadzany jest u osób zobowiązanych do alimentacji na rzecz klienta. Wywiad alimentacyjny ma na celu ustalenie możliwości zapewnienia przez rodzinę opieki osobie ubiegającej się o miejsce w domu pomocy społecznej, a w przypadku braku możliwości zapewnienia tej opieki- ustalenie wysokości opłat za dom pomocy społecznej.

Po skompletowaniu dokumentacji Ośrodek wydaje decyzję o skierowaniu do DPS i ustala odpłatność za pobyt w placówce.

Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej
W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Zasady odpłatności za DPS

Pobyt jest odpłatny do wysokości średniego kosztu utrzymania w danym roku. Mieszkaniec opłaca pobyt w Domu w wysokości nie większej niż 70% swojego dochodu i nie większej niż pełny koszt utrzymania.

Dalej, zgodnie z przepisami zobowiązani do wniesienia opłaty są: małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie (gdy takowi są) – zgodnie z umową zawartą pomiędzy rodziną a ośrodkiem pomocy społecznej, ale tylko wtedy jeżeli spełniają ustawowe kryteria dochodowe. OPS bada, czy najbliższa rodzina jest w stanie partycypować w kosztach pobytu w placówce. Pozostałą część odpłatności za pobyt wnosi gmina.

Szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej reguluje Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. 2015 poz. 163 ).

W przypadku niewywiązywania się osób, z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.

Częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej .

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej, można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności, jeżeli:

  1. wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;
  2. występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;
  3. małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;
  4. osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.