Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Projekt UE - Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Projekt UE

word-efs-pion-mono

Nysa, dn. 08.09.2014r.

W miesiącu lipcu w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno- zawodowa klientów OPS w Nysie zakończyły się kursy:

 • Kurs pracownik biurowy z obsługą dokumentacji księgowej – celem kursu było uzyskanie wiedzy i umiejętności w zawodzie pracownika biurowego. Uczestnicy szkolenia poznali m.in. Organizację pracy biura, przepływ informacji w zarządzaniu biurem, podstawy księgowości, kulturę zawodu, zagadnienia prawne i zagadnienia dot. kadr i płac;
 • Kurs nowoczesny handlowiec z obsługą kas i terminali płatniczych oraz fakturowania – celem kursu było uzyskanie wiadomości i praktycznych umiejętności dotyczących technik sprzedaży, obsługi kas fiskalnych, wag elektronicznych, terminali płatniczych oraz bezpieczeństwo i higiena pracy w jednostce handlowej;
 • Kurs technolog robót wykończeniowych w budownictwie – celem kursu było uzyskanie wiedzy i umiejętności w zawodzie technologa w budownictwie tematem zajęć było: BHP i ochrona przeciwpożarowa w budownictwie, materiałoznawstwo w zakresie surowców  i materiałów używanych do robót remontowo – wykończeniowych, narzędzia i sprzęt używany do robót, Uczestnicy odbyli również praktyki, gdzie poznali jak przygotować podłoże do malowania, wykończenie powierzchni oraz prace demontażowe;
 • Kurs opiekun osób zależnych – celem kursubyło uzyskanie kwalifikacji oraz przygotowanie słuchaczy do działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie opieki nad ludźmi chorymi, niepełnosprawnymi oraz osobami starszymi;
 • Kurs magazyniera z obsługa wózka widłowego – celem kursu było nabycie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie w zakresie sprzedawca magazynier z obsługą wózków jezdniowych. Tematem zajęć było bezpieczeństwo i higiena pracy w jednostce handlowej, transporcie, urządzeniach elektrycznych, czynności operatora w pracy w czasie pracy wózkami. Odbyły się również zajęcia praktyczne.
 • Kurs kucharski – celem kursu było uzyskanie wiedzy i umiejętności w zawodzie kucharza. Uczestnicy zajęć poznali podstawowe wiadomości z zakresu nauki o żywieniu człowieka, procesy technologiczne stosowane w produkcji żywności, minimum sanitarne HACCP oraz bezpieczeństwo i higiena pracy.
« 1 z 10 »

Po odbyciu kursów 53 Uczestników od miesiąca sierpnia 2014r. zostało skierowanych na staż zawodowy, w związku z tym została nawiązana współpraca m.in. z:

 • PCPR w Nysie,
 • MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY w Nysie,
 • WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ w Nysie,
 • ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w Nysie,
 • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Kopernikach,
 • CARL CANDY – PIWIARNIA WARKA w Nysie,
 • INSPEKTORAT ZUS w Nysie,
 • HURTOWNIA ,,KRAB’’ w Nysie.

Nysa dn. 26.05.2014r.
W Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów OPS w Nysie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W miesiącu kwietniu i maju 2014r. trwają zajęcia indywidualne z zakresu wsparcia i poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu.
Również w maju b.r. odbyły się zajęcia grupowe z psychologiem, celem szkolenia była redukcja stresu Uczestników projektu. Efektem zajęć było podniesienie poziomu samoświadomości Uczestników, z szczególnym zwróceniem uwagi na zalety Uczestnika. W dniu 27.05.2014r. odbędą się zajęcia grupowe z psychologiem dotyczące podniesienia poczucia własnej wartości Uczestników projektu.
W ramach projektu z rodzinami współpracuje asystent rodziny, który pomaga określić sposób wyjścia z trudnej sytuacji życiowej rodziny. Ustala mocne strony oraz rodzaj i kolejność podejmowanych działań. Ostatecznie na zmianę i sukces pracuje sama rodzina.
Rola asystenta rodziny zaczyna się już na etapie profilaktyki, jego zadaniem jest całościowe wspieranie rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami.
W dniu 15.05.2014r. zakończyła się III Edycja w KIS, kolejna IV Edycja, ostatnia rozpoczęła się dnia 20.05.2014r. Planowany termin zakończenia IV Edycji KIS 06.06.2014r.
Na podstawie Indywidualnych Planów Działań prowadzonych przez doradcę zawodowego i psychologa uczestnikom zaplanowano przeprowadzenie następujących kursów i szkoleń:

• Kurs nowoczesny handlowiec z obsługą kas i terminali płatniczych; oraz fakturowania
• Kurs pracownik biurowy z obsługą dokumentacji księgowej;
• Kurs kucharski;
• Kurs magazyniera z obsługą wózka jezdniowego;
• Kurs opiekuna osób zależnych;
• Kurs technologii robót wykończeniowych w budownictwie.

W czasie odbywania szkoleń zostały zatrudnione opiekunki do dziecka/dzieci, aby umożliwić uczestnikom w kursach i szkoleniach.
Kurs pracownika biurowego z obsługa dokumentacji księgowej rozpocznie się 26.05.2014r. Kurs technologa robót wykończeniowych w budownictwie rozpocznie się 02.06.2014r.
Po odbyciu kursów Uczestnicy zostaną skierowani na staż.


17-04-2014

W miesiącu lutym i marcu 2014r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie, psycholog wraz z doradcą zawodowym po przeprowadzeniu konsultacji stworzył Indywidualny Plan Działania dla uczestników projektu. Celem IPD było określenie możliwości i barier każdego uczestnika, pomocne  przy dokonywaniu wyborów dalszego kształcenia zawodu bądź zmiany kwalifikacji zawodowych.

W okresie od marca do kwietnia br. odbyły się 2 Edycje w KIS, gdzie uczestnicy projektu zdobyli wiedzę z zakresu:

Prowadzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych:

 • Formy własności w Polsce i miejsce spółdzielni socjalnych w obrocie gospodarczym i prawnym;
 • Akty prawne regulujące zakładanie i powstawanie spółdzielni socjalnych;
 • Pojęcie kapitału zakładowego i funduszu zakładowego;
 • Zakładamy spółdzielnię socjalną.

Zajęcia informatyczne:

 • Podstawy obsługi komputera i urządzeń współpracujących z komputerem (drukarka, skaner);
 • Podstawy obsługi edytora tekstów MS WORD;
 • Bezpieczne poruszanie się po Internecie oraz obsługa poczty internetowej;
 • Zabezpieczenia internetowe – niebezpieczeństwo ze strony hakerów;

Zajęcia z doradcą zawodowym:

 • Przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy – określenie swoich mocnych i słabych stron, celów zawodowych, własnych preferencji i predyspozycji, analizowanie lokalnego rynku pracy, poznanie zewnętrznych źródeł wspomagających proces poszukiwania zatrudnienia;
 • Umiejętności i techniki poszukiwania pracy – przygotowanie CV, listu motywacyjnego, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej;

Zajęcia grupowe z psychologiem:

 • Poznajmy się lepiej – warsztaty integracyjne mające na celu podniesienie poczucia bezpieczeństwa oraz wzajemne poznanie się uczestników zajęć;
 • Samoświadomość – efektem zajęć jest podniesienie poziomu samoświadomości Uczestników projektu;
 • Trening asertywności – Uczestnik szkolenia poznaje zagadnienia dotyczące postawy biernej, asertywnej i agresywnej, a także będzie potrafił zastosować techniki asertywnej odmowy;
 • Warsztaty radzenia sobie ze stresem;
 • Automotywacja i metody wyznaczania celów.

Radca prawny prowadził porady indywidualne dla uczestników projektu.

Od 22 kwietnia br. rusza III  Edycja w KIS.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie przystąpił do realizacji dwuletniego (2013r.-2014r.) projektu systemowego pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów OPS w Nysie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2014r. założono realizację 99 kontraktów socjalnych, 60 kobiet i 39 mężczyzn. Grupę uczestników będą stanowić osoby w wieku aktywności zawodowej, zagrożone wykluczeniem społecznym. Barierami dla tych osób jest brak doświadczenia zawodowego, brak praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania rynku pracy oraz brak umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. Pozostawanie bez zatrudnienie powoduje bierność, niską samoocenę i brak wiary we własne możliwości.
W ramach projektu OPS Nysa będzie realizowane wiele działań m.in. zajęcia grupowe z psychologiem i doradcą zawodowym w ramach KIS, organizowane będą również różnego rodzaju spotkania: z radcą prawnym, informatykiem, specjalistą ds. zakładania spółdzielni socjalnych.
Organizowane kursy i szkolenia zawodowe będą ustalane do potrzeb klientów na podstawie IPD doradcy zawodowego, rozmów z psychologiem oraz wywiadów środowiskowych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych. Uczestnicy projektu odbędą również staże, co umożliwi im uzyskanie odpowiedniego doświadczenia zawodowego.

Celem projektu jest pomoc osobą w zapobieganiu trudnym sytuacjom życiowym przez:
• podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,
• zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych,
• zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły,
• podniesienie własnej wartości,
• zmiana postaw życiowych w rozwiązywaniu swoich problemów,
• zwiększenie zdolności komunikacyjnych oraz poznanie swoich możliwości.
• podniesienie kwalifikacji zawodowych lub zdobycie nowych umiejętności zawodowych umożliwiających wejście na rynek pracy.
W ramach projektu od miesiąca lutego 2014 r. rozpoczęły się konsultacje indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym.

Od 1 maja 2008 r. Ośrodek przystąpił do realizacji projektu systemowego pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa klientów OPS w Nysie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 4.08.2008r. na realizację projektu została podpisana umowa między Gminą Nysa a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu. Umowa została zawarta na lata 2008-2013.

Aktualnie, w 2012 roku Ośrodek przystąpił do realizacji V edycji w/w projektu.

Wartość projektu wynosi 114 600,00zł., z tego Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansuje 89,5 % wartości projektu tj. kwotę 102 567,00zł., natomiast Gmina Nysa 10,5% wartości projektu tj. 12 033,00zł.

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych 99 bezrobotnych osób w wieku aktywności zawodowej, będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.

Uczestnicy projektu mają możliwość wzięcia udziału w:

 • warsztatach terapeutycznych w Klubie Integracji Społecznej prowadzonych przez specjalistów tj. psychologa , doradcę zawodowego, terapeutę ds. uzależnień, informatyka, radcę prawnego,
 • wsparciu  rodziny przez asystenta rodzinnego,
 • pokryciu kosztów nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub policealnej,

Narzędziem realizacji projektu jest kontrakt socjalny, który obejmuje wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia, usługi o charakterze edukacyjnym, zawodowym, zdrowotnym i społecznym.

W ramach kontraktu socjalnego uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem finansowym, aby umożliwić im aktywne uczestnictwo w planowanych zajęciach. Wsparcie finansowe stanowi wkład własny w projekt.

Kontrakty socjalne będą realizowane i monitorowane przez 3 pracowników socjalnych zatrudnionych w OPS w Nysie.

Udział w projekcie ma służyć zwiększeniu motywacji do zmiany swej sytuacji życiowej uczestników projektu, a w konsekwencji podjęciu zatrudnienia.