Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Schematom stop - Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Schematom stop

,,Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż ”

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w nysie w listopadzie 2013 r. przystąpił do realizacji części pilotażowej projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. Pilotaż realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i intergracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe Instytucji Pomocy i Intergracji Społecznej.

 

Liderem projektu jest Powiatowy Urząd Pracy w Nysie.

Partnerzy to:

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie;
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie;
 • Ośrodek pomocy Społecznej w Głuchołazach;
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach.

 

Celem głównym projektu jest stworzenie w okresie realizacji projektu kompleksowego systemu wsparcia dla 10 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i w efekcie usamodzielnienie tych rodzin od pomocy systemowej tak, by mogły samodzielnie wziąć odpowiedzialność za swoje życie.

Projekt przewiduje wsparcie dla rodzin wielodzietnych będących klientami pomocy społecznej w ramach czterech modułów:

 1. Moduł zatrudnieniowo – edukacyjny.
 2. Moduł społeczny i integracyjny.
 3. Moduł rodzinny.
 4. Moduł sport i kultura.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Rezultaty projektu

Wsparciem objętych jest 10 rodzin wielodzietnych z terenu powiatu nyskiego, pełnych i niepełnych, zarejestrowanych w systemie pomocy społecznej dotkniętych problemem bezrobocia, wskazanych przez pracowników socjalnych w tym: 3 rodziny z Gminy Głuchołazy, 4 rodziny z Gminy Nysa, 3 rodziny z Gminy Łambinowice.

Szczegółowy zakres pomocy został ustalony po sporządzeniu diagnozy rodzin poprzez określenie sytuacji rodziny, wskazanie mocnych i słabych stron oraz zdefiniowanie potrzeb. Projekt odpowiada na potrzebę stosowania kompatybilnego systemu wsparcia i pomocy przy wykorzystaniu potencjału dwóch jego filarów, a także na przetestowaniu nowych instrumentów takich jak, kontrakt rodzinny, rodzinny program aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej, które w perspektywie horyzontalnej mogłyby być nowymi rozwiązaniami legislacyjnymi dla systemu rynku pracy i pomocy społecznej.

Projekt ma charakter innowacyjny, bowiem w ramach przewidzianych działań będzie stosowana koordynacyjna metoda oddziaływania na całą rodzinę zagrożoną wykluczeniem społecznym, a nie w stosunku do pojedynczej osoby. Obecnie po stronie pracowników instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej istnieje ogromny potencjał wiedzy o różnorodności instrumentów, ich efektach przy jednoczesnym braku koordynacji współpracy z instytucjami rynku pracy wobec sytuacji rodzin będących w ubóstwie z powodu bezrobocia.

 

Etapy realizacji projektu – Schematom STOP! … :

 1. Powołanie Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę
 2. Powołanie Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej MGI.
 3. Opracowanie Lokalnego Programu Interdyscyplinarnej Współpracy instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej.
 4. Stworzenie i wdrożenie rodzinnego programu aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji.
 5. Objęcie 10 rodzin wielodzietnych programem aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji.
 6. Utworzenia Centrum dla Rodzin.

 

Okres realizacji: 15.11.2013 r. – 31.03.2015 r.

OFERTA POMOCOWA
LPIW POWIAT NYSKI
RPA POWIAT NYSKI
FACEBOOK