Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Regulamin - Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Regulamin

REGULAMIN

ŚWIETLICY SOCJALNEJ

Z PROGRAMEM ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NYSIE

 

 

Wprowadzony Zarządzeniem Nr 29/2016

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie

z dnia 03.10.2016r. 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Regulamin świetlicy socjalnej z programem zajęć socjoterapeutycznych, zwany w dalszej części „regulaminem” określa szczegółową organizację, zadania oraz zakres działania świetlicy socjalnej, zwanej w dalszej części „Świetlicą” działającej w budynku OPS w Nysie przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej 1A.

§2

 1. Świetlica jest komórką organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.
 2. Świetlica jest placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego, która:
  prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat bezpłatnie, ze  szczególnym uwzględnieniem:
 • zaniedbanych wychowawczo
 • pochodzących z rodzin niewydolnych opiekuńczo i wychowawczo
 • mających problemy z nauką
 • sprawiających problemy wychowawcze, ale niewykazujących utrwalonych zaburzeń zachowania.

§3

Podstawa działania

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.  487  z późniejszymi zmianami);                           
 2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r., poz. 930 z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U.z 2016r. poz.575 z późn. zm.);
 4. Uchwała nr XL/712/05 Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie nadania statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie, z późn. zm.

§4

 

 1. Świetlica jest jednostką działającą w strukturach OPS w Nysie.

2 .Działalność Świetlicy finansowana jest ze środków budżetu gminy. Środki na działalność Świetlicy mogą

    pochodzić również  ze środków zewnętrznych.

Rozdział   II

 

CELE  I  ZADANIA   ŚWIETLICY

§5

1.Prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej z programem zajęć socjoterapeutycznych.

 1. Łagodzenie niedostatków wychowawczych i eliminowanie zaburzeń zachowań.
 2. Poprawa społecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami, w szczególności problemem alkoholowym.
 3. Zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym społecznie i szkodliwym dla zdrowia (w szczególności uzależnieniom i przemocy) oraz promowanie zdrowego stylu życia u dzieci i młodzieży.
 4. Zaspokajanie potrzeb emocjonalnych (akceptacji, zainteresowania, bezpieczeństwa zaufania).
 5. Rozwijanie zdolności i zainteresowań wychowanków.
 6. Aktywizację społeczną i inną.

§6

Do zadań Świetlicy należy w szczególności:

 1. Opieka po zajęciach szkolnych i pomoc w nauce.
 2. Organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacja zabaw, zajęć sportowych, plastycznych, informatycznych i innych w miarę potrzeb i możliwości.
 3. Organizacja zajęć kulturalnych, gier, wycieczek, imprez okolicznościowych itp.
 4. Prowadzenie zajęć z elementami socjoterapii, których celem jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu. korekcyjnych, realizowanych podczas zajęć grupowych lub w kontakcie indywidualnym.
 5. Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, mających na celu wyrównanie deficytów rozwojowych u dzieci.
 6. Udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych w oparciu o diagnozę indywidualną dziecka i jego rodziny.
 7. Współpraca z pracownikami socjalnymi , asystentami rodziny w celu wspierania wychowanków.
 8. Diagnozowanie potrzeb i problemów dzieci i ich rodzin; współpraca z rodzicami, opiekunami i wychowawcami.
 9. Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz dzieci, w tym między innymi:
 • Sądem Rejonowym,
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Komendą Powiatową Policji,
 • Oświatą.
 1. Zapewnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć.

§7

1.Świetlica może organizować imprezy środowiskowe i edukacyjne na rzecz środowiska lokalnego.

2.W okresie wakacji letnich i ferii zimowych zajęcia prowadzone w Świetlicy są organizowane według osobnego harmonogramu.

 1. Świetlica w miarę dostępnych środków może prowadzić dożywianie.

Rozdział   III


ZASADY   ORGANIZACJI  PRACY  ŚWIETLICY

§8

Organizacja pracy świetlicy

 

 1. Świetlica funkcjonuje przez cały rok, w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i rodziców, z wyjątkiem urlopów, świąt, dni wolnych od pracy, organizowanych wypoczynków letnich i zimowych, oraz wykonania niezbędnych prac remontowych, konserwatorskich i porządkowych.
 2. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do godz. 18.00.
 3. Czas pracy w świetlicy odbywa się w systemie popołudniowym od 14.00 do18.00 w dni szkolne , a w ferie  i wakacje dni wolne od zajęć dydaktycznych w godzinach przedpołudniowym od 10.00 do 14.00.
 4. Zajęcia odbywają się według ustalonego przez wychowawców i zatwierdzonego przez Kierownika Świetlicy, tygodniowego harmonogramu.
 5. Z przyczyn dotyczących możliwości wykonania zadania Świetlicy w danym dniu i w zależności od potrzeb wychowanków, jej czas pracy może ulec zmianie za uprzednim powiadomieniem rodziców (opiekunów).
 6. Pracownicy Świetlicy są pracownikami OPS w Nysie i obowiązuje ich ośmiogodzinny dzień pracy, pięć dni w tygodniu z piętnastominutową przerwą w pracy dziennie wliczaną w czas pracy.

§9

 1. Liczba dzieci pozostających pod opieką jednego wychowawcy w placówce musi być odpowiednia do potrzeb dzieci i rodzaju prowadzonych zajęć nie większa niż 15 dzieci, maksymalna liczba dzieci podczas zajęć w placówce to 30.
 2. W czasie zajęć odbywających się poza terenem Świetlicy na wycieczkach poza miasto Nysa pod opieką jednego wychowawcy nie może przebywać więcej niż 10 dzieci.

§10

 1. Świetlicą kieruje Kierownik.
 2. W przypadku nieobecności Kierownika świetlicą kieruje osoba wyznaczona przez niego.
 3. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników i wolontariuszy, którzy pracują w świetlicy.

§11

 1. W świetlicy działa stały zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, zwany dalej „Zespołem Wychowawczym” w skład którego wchodzą:
 • kierownik,
 • pedagog,
 • psycholog,
 • wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka,
 • inne osoby, w miarę potrzeb, które mogą dostarczyć wiedzy na temat sytuacji dziecka (np. pracownik socjalny, asystent rodziny, wolontariusz, policjant itp.).

Zespół określa częstotliwość spotkań w zależności od potrzeb dotyczącego danego problemu. Decyzję o spotkaniu podejmuje Kierownik.

 1. Do zadań Zespołu Wychowawczego należy w szczególności:
 • ustalanie aktualnej sytuacji dziecka
 • wymiana informacji między członkami Zespołu wychowawczego
 • planowanie działań opiekuńczo – wychowawczych
 • analiza stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną
 • ocena aktualnych potrzeb dziecka.
 1. Działalność Świetlicy może być uzupełniana świadczeniem pracy wolontariuszy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§12

 1. Świetlica organizuje i prowadzi zajęcia z elementami socjoterapii, wychowawcze oraz dydaktyczne  w grupach wychowawczych w oparciu o programy opracowane przez wychowawców i psychologa.
 2. Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o ramowy plan pracy świetlicy.

Rozdział IV

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA PRACOWNIKÓW ŚWIETLICY

§13

Kierownik świetlicy

Do zadań Kierownika należy w szczególności:

 • kierowanie bieżącą działalnością Świetlicy
 • reprezentowanie Świetlicy na zewnątrz.
 • powoływanie Zespołu Wychowawczego
 • diagnozowanie potrzeb i problemów dzieci oraz ich rodzin
 • organizowanie przyjęć dzieci do Świetlicy
 • opracowanie zakresów czynności i obowiązków podległym pracownikom oraz wolontariuszom
 • systematyczne wizytacje zajęć grupowych i indywidualnych zgodnie z potrzebami i harmonogramem oraz ocena realizacji zadań (sprawowanie nadzoru nad pracą wychowawców i innych specjalistów)
 • prowadzenie nadzoru nad warunkami sanitarnymi, przeciwpożarowymi, BHP oraz nad bezpieczeństwem podopiecznych i pracowników
 • odpowiedzialność za powierzony majątek i dbałość o jego właściwe wykorzystanie
 • dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji Świetlicy
 • dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących dziecka i jego rodziny
  przestrzeganiem w placówce praw dziecka
 • zapoznanie pracowników i wychowanków  z Regulaminem placówki oraz jego przestrzeganie.

§14

Wychowawcy

Do zadań wychowawcy należy w szczególności:

 

 • kierowanie procesem wychowawczym dzieci
 • pomoc w odrabianiu lekcji
 • organizowanie czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań wychowanków
 • organizowanie zajęć kulturalnych, gier, wycieczek, imprez okolicznościowych itp.
 • prowadzenie zajęć z elementami socjoterapii i kompensacji
 • realizacja indywidualnych programów korekcyjnych w ramach zajęć grupowych lub w kontakcie indywidualnym
 • udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych w oparciu o diagnozę indywidualną dziecka i jego rodziny
 • udział w pracach Zespołu Wychowawczego
 • wykonywanie innych zadań wynikających z zarządzeń Kierownika Świetlicy
 • zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej dziecka i jego rodziny
 • sporządzanie co miesiąc sprawozdania z realizacji planu dydaktyczno-wychowawczego.
 • prowadzenie dokumentacji Świetlicy
 • wychowawcy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci
 • wychowawca planuje, organizuje i prowadzi pracę opiekuńczo – wychowawczą:
 1. a) z grupą dzieci oraz pracę indywidualną z dzieckiem,
 2. b) z rodzicami lub opiekunami prawnymi oraz innymi osobami i instytucjami, wspierającymi rodzi nę w wychowaniu, w zależności od potrzeb dziecka

§15

Specjaliści

Do zadań psychologa, należy w szczególności:

 • diagnozowanie potrzeb i problemów dzieci i ich rodzin
 • dobór metod i opracowanie programu pracy z dzieckiem lub grupą dzieci
 • indywidualna praca z dzieckiem, w zależności od potrzeby
 • udział w pracach Zespołu Wychowawczego
 • prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych.

 §16

Wolontariusz

 

 1. Wolontariuszem w świetlicy socjalnej może być osoba:
 • pełnoletnia, która oświadczy, że jest niekarana
 • posiadająca predyspozycje i umiejętności niezbędne do pracy w Świetlicy, najlepiej studenci kierunków pedagogicznych lub psychologii.
 1. Kierownik Świetlicy przed rozpoczęciem pracy jest zobowiązany  poinformować wolontariusza o zadaniach, obowiązkach oraz konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dzieci, znajdujących się w placówce oraz ich rodzin.
 2. Wolontariusz wykonuje zadania odpowiadające świadczeniu pracy pod nadzorem Kierownika Świetlicy lub wyznaczonego przez niego wychowawcy. Pozostałe zasady współpracy z wolontariuszem określa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Do zadań wolontariuszy należy w szczególności:
 • wspomaganie wychowawców w realizowanych zadaniach przez organizowanie kół zainteresowań i rozwijanie indywidualnych zdolności dzieci
 • rozszerzanie zakresu opieki nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi.

§17

Inne osoby

Osoba niepełnoletnia może za pisemną zgodą rodziców wpierać pracę w Świetlicy socjalnej pod nadzorem osoby dorosłej.

Rozdział V

 

 WYCHOWANKOWIE

§18

 1. Do Świetlicy przyjmuje się wychowanków, którzy są uczniami szkół podstawowych, gimnazjów oraz klas zerowych.
 2. Wychowanków przyjmuje się:
 • na ich prośbę
 • na prośbę rodziców lub opiekuna
 • na wniosek pracownika socjalnego.
 1. Do przyjęcia wychowanka wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna dziecka.

§19

 1. Odpowiedzialność za dzieci podczas zajęć w Świetlicy ponoszą wychowawcy i prowadzący zajęcia.
 2. Odpowiedzialność za dzieci w drodze do Świetlicy i w drodze do domu spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.
 3. W przypadku miesięcznej nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w Świetlicy ( pomimo kontaktu /lub braku kontaktu z rodzicami lub opiekunami prawnymi), dziecko może zostać skreślone z listy uczestników Świetlicy.
 4. Za rzeczy zagubione przez wychowanków Świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

§20

Wychowankowie Świetlicy korzystają ze wszystkich zajęć (w zależności od potrzeb).

§21

 

 1. Wychowanek ma prawo do:
 • opieki wychowawczej oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w świetlicy i poza jej terenem
 • życzliwego traktowania, poszanowania jego godności osobistej, przekonań religijnych, ochrony przed przemocą
 • swobodnego wyrażania myśli i przekonań
 • udziału w zajęciach organizowanych przez Świetlicę.

§22

 1. Wychowanek jest zobowiązany do przestrzegania postanowień zawartych w Regulaminie, a w szczególności do:
 • przestrzegania postanowień zawartych w Regulaminie Świetlicy
 • współpracy w procesie opieki i wychowania
 • przestrzegania zasad kultury współżycia
 • pomagania innym
 • dbania o mienie placówki, uczestniczenia w pracach porządkowych
 • ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie
 • przestrzeganie zakazu wnoszenia alkoholu, papierosów, środków odurzających ich spożywania oraz przebywania w stanie wskazującym na ich spożycie.
 1. Dzieci i młodzież uczęszczająca do Świetlicy nie może stwarzać zagrożenia dla  życia lub zdrowia swojego, innych wychowanków oraz pracowników Świetlicy.

§23

 1. W razie naruszenia zasad współżycia społecznego przez wychowanków w Świetlicy przewiduje się między innymi następujące konsekwencje:
 • upomnienie udzielone przez Kierownika Świetlicy na forum całej społeczności,
 • zawieszenie krótko lub długoterminowe w prawach uczestnika lub wykluczenie ze społeczności Świetlicy.
 1. Do Świetlicy nie będą przyjmowane osoby wymagające specjalistycznej indywidualnej terapii ze względu na brak możliwości zapewnienia właściwej opieki specjalistycznej.

§24

Samorząd Wychowanków

1, Dzieci przebywające w Świetlicy mogą tworzyć Samorząd.

2. Organizację samorządu określa regulamin. Regulamin ustalony jest wspólnie przez wychowawców i wychowanków, a zatwierdzony przez Kierownika Świetlicy. Samorząd wybiera opiekuna spośród wychowawców  świetlicy. Samorząd może przedstawiać Kierownikowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach  dotyczących funkcjonowania Świetlicy.

Rozdział VI

DOKUMENTACJA ŚWIETLICY

§25

1.W Świetlicy prowadzona jest dokumentacja związaną z działalnością placówki dotycząca:

 • wychowanków, a w szczególności:
 1. regulamin Świetlicy, który opracowuje Kierownik w porozumieniu z podmiotem prowadzącym; regulamin określa również zasady korzystania ze Świetlicy przez wychowanków, zawiera prawa i obowiązki wychowanków, zasady bezpieczeństwa
 2. indywidualne karty zgłoszenia prowadzone dla każdego dziecka, które zawierają dane dziecka (przykładowy wzór w załączeniu)
 3. indywidualne karty pobytu, prowadzone dla każdego dziecka (przykładowy wzór w załączeniu) lub alfabetyczny zeszyt obserwacji, które są uzupełniane na bieżąco jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące ( opisowa ocena funkcjonowania). Zawierają informacje o znaczących dla dziecka wydarzeniach, w tym o postępach w nauce, funkcjonowaniu społecznym, stanie zdrowia, szczególnych potrzebach dziecka oraz ocenę aktualnej sytuacji dziecka itp. (z zachowaniem ustawy o ochronie danych osobowych)
 4. dziennik zajęć, zawierający co najmniej temat zajęć, liczbę osób uczestniczących w nich oraz podpis osoby prowadzącej zajęcia
 5. listy obecności wychowanków na zajęciach w danym dniu (mogą stanowić integralną część dziennika zajęć).
 1. Funkcjonowania placówki, a w szczególności:
 • statut, regulaminy, zarządzenia, protokoły
 • harmonogram zajęć, uwzględniający działania zaplanowane do realizacji na dany dzień, tydzień, miesiąc i rok
 • plan pracy
 • protokoły z posiedzenia Zespołu Wychowawczego
 • sprawozdania z działalności Świetlicy
 • dokumentacja finansowa .

Rozdział VII

METODY I FORMY PRACY

§26

              Metody pracy  stosowane podczas zajęć w Świetlicy:

 • muzykoterapia
 • ćwiczenia, zabawy i gry dydaktyczne
 • metody relaksujące; inscenizacje; odgrywanie scenek; ćwiczenia w parach
 • twórczość plastyczna
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: ćwiczenia czytania, opowiadania, wymowy, poprawnego pisania
 • zajęcia sportowo – ruchowe.

§27

W Świetlicy prowadzone są następujące formy zajęć:

 

 • konsultacje indywidualne
 • spotkania grupowe: zabawy, gry, testy psychologiczne i ruchowe
 • zajęcia środowiskowo – integracyjne
 • praca indywidualna wolontariusza z dzieckiem
 • zajęcia z psychologiem
 • kontakty z rodzicami
 • współpraca ze szkołą
 • wyjazdy integracyjne.

§28

               Podstawowe formy pracy Świetlicy: 

 • edukacyjne: odrabianie lekcji, wyrównywanie zaległości w nauce
 • organizujące czas wolny: gry i zabawy, uczestnictwo w imprezach kulturalnych
 • wspierające rozwój zainteresowań i zdolności: plastyczne, teatralne, taneczne
 • zwiększające kulturę osobistą np. nauka zasad zachowania przy stole, nauka higieny
 • rozwijające sprawność fizyczną: gry zespołowe, zabawy zręcznościowe, nauka pływania
 • działania na rzecz świetlicy, np. dbanie o wystrój placówki
 • działania na rzecz środowiska lokalnego, np.  współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz organizacjami działającymi na rzecz innych społeczności
 • współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi)
 • współpraca ze szkołami, pracownikiem socjalnym oraz innymi osobami i instytucjami w zależności od potrzeb dziecka za zgodą rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

 

Rozdział VIII

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 §29

 1. Regulamin Świetlicy socjalnej z programem zajęć socjoterapeutycznych w Nysie został zatwierdzony przez Dyrektora OPS.
 2. Z treścią Regulaminu zostają zapoznani pracownicy i wychowankowie Świetlicy.
 3. Zmiany w Regulaminie Świetlicy mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
 1. Uzupełnieniem do Regulaminu Świetlicy są :
 • dzienny rozkład zajęć.
 • tygodniowy harmonogram zajęć
 • karta zgłoszenia dziecka do świetlicy
 • karta pobytu
 • zgody zbiorcze rodziców.