Aktualności

mpips 2024

W związku z 4 wolnymi miejscami dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie wznawia nabór uczestników do ministerialnego Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności chętni do udziału w wyżej wymienionym Programie proszone są o wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (druk w załączeniu) oraz dołączenia do niej:

 • Kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka do 16 roku życia.
 • Oświadczenie członka rodziny lub opiekuna o sprawowaniu bezpośredniej opieki oraz zamieszkiwaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością - druk w załączeniu.
 • Podpisaną klauzule informacyjną w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – druk w załączeniu.

Usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone przez członków rodziny osoby  z niepełnosprawnością (na potrzeby programu za członka rodziny osoby z niepełnosprawnością uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z osobą z niepełnosprawnością), opiekunów prawnych lub przez osoby faktycznie zamieszkujące z uczestnikiem Programu.

Do wyżej wymienionych dokumentów należy dołączyć:

 • Oświadczenia o wskazaniu osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowe– druk w załączeniu
 • Pisemną akceptację osoby, która ma świadczyć usługę opieki wytchnieniowej ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością – druk w załączeniu.

Ponadto informujemy, że w przypadku zakwalifikowania się do udziału w Programie dokumentacje będzie należało uzupełnić o:

 • zaświadczenie o niekaralności osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowe,

Kartę zgłoszenia do Programu z wymaganymi dokumentami (tj. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, Oświadczenie o wskazaniu osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej,  Oświadczenie członka rodziny lub opiekuna o sprawowaniu bezpośredniej opieki oraz zamieszkiwaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością,  Pisemną akceptację osoby, która ma świadczyć usługę opieki wytchnieniowej ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością Klauzula informacyjna w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024) należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć w sekretariacie pok. 39 Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie (ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 48-303 Nysa) do dnia 12 kwietnia 2024 roku do godz. 15:00.

Załączniki:

m1

mpips 2024

Gmina Nysa otrzymała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego Fundusz Solidarnościowy na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie.

Dofinansowanie

489 600,00 zł

Całkowita wartość

489 600,00 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

pl 01 30 1 1 03

m1

mpips 2024

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie ogłasza nabór uczestników do ministerialnego Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

– którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 jest realizowany  przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Osoby chętne do udziału w wyżej wymienionym Programie proszone są o wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (druk                 w załączeniu) oraz dołączenia do niej:

 • Kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenia o niepełnosprawności.
 • Oświadczenie członka rodziny lub opiekuna o sprawowaniu bezpośredniej opieki oraz zamieszkiwaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością - druk w załączeniu.
 • Podpisaną klauzule informacyjną w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – druk w załączeniu.

Usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone przez członków rodziny osoby z niepełnosprawnością (na potrzeby programu za członka rodziny osoby z niepełnosprawnością uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z osobą z niepełnosprawnością ), opiekunów prawnych lub przez osoby faktycznie zamieszkujące z uczestnikiem Programu.

Wskazanie następuje poprzez dołączenie do ww. dokumentów:

 • Oświadczenia o wskazaniu osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowe– druk w załączeniu

Ponadto informujemy, iż w przypadku gdy usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone dla członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności dokumentacje będzie należało uzupełnić o:

 • zaświadczenie o niekaralności,
 • pisemną akceptację osoby, która ma świadczyć usługę opieki wytchnieniowej ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością – druk w załączeniu,

Kartę zgłoszenia do Programu z wymaganymi dokumentami (tj. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, Oświadczenie o wskazaniu osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej,  Oświadczenie członka rodziny lub opiekuna o sprawowaniu bezpośredniej opieki oraz zamieszkiwaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością,  Klauzula informacyjna w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024) należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć w sekretariacie pok. 39 Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie (ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 48-303 Nysa) do dnia 01 marca 2024 roku do godz. 15:00.

Załączniki:

Tags:

wsp seniora

 

Program Korpus Wsparcia Seniorów skierowany jest do osób w wieku 60+ zamieszkujących teren Gminy Nysa, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Udział w programie

Nabór jest realizowany w trybie ciągłym w zależności od dostępności „opasek bezpieczeństwa”. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

48-303 Nysa

ul. Komisji Edukacji narodowej 1A,

Tel. 77-447-23-70

 77-447-23-91

 77-447-24-08

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie