Aktualności

Ze względu na utrzymujące się upały w dniu 10.07.2024r. OPS w Nysie będzie otwarty do godz. 13.30.

Przy głównym wejściu zostanie ustawiona urna na dokumenty dostępna do godz. 15.00.

Tags:

 

bon enWobec rosnących kosztów życia i cen energii rząd wprowadził nowe rozwiązanie - bon energetyczny. Zasady jego przyznawania zostały uregulowane ustawą, która wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r. Bon energetyczny ma na celu wsparcie najuboższych gospodarstw domowych w rosnących opłatach za prąd.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego będzie można złożyć pisemnie w formie elektronicznej lub papierowej do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1a. Wnioski można będzie składać w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku.

Bon energetyczny będzie wypłacane jednorazowo w 2024 roku. Bon energetyczny skierowany jest do gospodarstw jednoosobowych, jak i do wieloosobowych. Uzyskanie bonu energetycznego uzależnione jest od kryterium dochodowego:

-    w przypadku gospodarstw jednoosobowych - średni miesięczny dochód za 2023 rok nie może przekraczać 2500 zł,

-    w przypadku gospodarstw wieloosobowych - średni miesięczny dochód na osobę za 2023 rok nie może przekraczać 1700 zł.

Jeśli miesięczny dochód przekracza limit, wówczas bon energetyczny przyznawany będzie w wysokości różnicy między wartością bonu a kwotą przekroczenia dochodu, czyli zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę (np. jeśli dochód na osobę przekracza limit o 100 zł, bon energetyczny zostanie pomniejszony o kwotę 100 zł). Minimalna kwota Bonu energetycznego do wypłaty wyniesie 20 zł.

Osoby, które będą mieli prawo do otrzymania bonu energetycznego:

-    osoby z polskim obywatelstwem mieszkające w Polsce,

 -   cudzoziemcy zamieszkujący i przebywający na terenie Polski posiadający: zezwolenie na pobyt stały lub rezydenturę długoterminową UE, zezwolenie na pobyt czasowy w związku z określonymi okolicznościami, status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub tolerowany,

-    obywatele UE, EFTA i Szwajcarii oraz ich rodziny posiadający prawo pobytu na terenie Polski.

Wg ustawy przewidziane są zróżnicowane stawki bonu energetycznego. Gospodarstwa domowe zostały podzielone na cztery grupy:

-    jednoosobowe gospodarstwo domowe – 300 zł;

 -   gospodarstwo domowe składające się z 2 do 3 osób – 400 zł;

 -   gospodarstwo domowe składające się z 4 do 5 osób – 500 zł;

 -   gospodarstwo domowe składające się z co najmniej 6 osób – 600 zł.

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny zostanie przyznany w wysokości:

-   gospodarstwu domowemu jednoosobowemu -  600 zł;

-   gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób - 800 zł;

-   gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób - 1000 zł;

-   gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób - 1200 zł.

Liczba osób w gospodarstwie ustalana jest na dzień składania wniosku o Bon energetyczny. Jedna osoba może być częścią tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wnioskodawca będzie mógł jednorazowo wystąpić do OPS w Nysie o korektę wysokości przyznanego bonu energetycznego w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego bonu.

Minister właściwy do spraw energii określi i udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego.

Wnioski złożone po ustalonym terminie nie będą rozpatrzone. Na rozpatrzenie prawidłowo złożonego wniosku odpowiedni organ będzie miał 60 dni.

Wypłaty świadczenia będą realizowane w bieżącym roku lub na początku 2025 roku.

Kontakt telefoniczny:

77 4333991, 77 4472395, 77 4472383

Tags:

mpips 2024

Gmina Nysa otrzymała dofinansowanie na realizację Programu Opieka 75+ edycja 2024.

Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi  lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie. Aktualnie ze wsparcia korzysta 110 osób.

Całkowita wartość Programu:

212 643,34 zł

Dofinansowanie:

127 586,00 zł

Wkład własny:

85 057,34 zł

Tags:
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie