Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne


DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych zajmuje się przyjmowaniem wniosków oraz wydawaniem decyzji dotyczących następujących świadczeń:

 • I. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka,
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
  • jednorazowy dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
  •  

  Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

  • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka;
  • osobie uczącej się; jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o  niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium dochodowe jest powiększone do kwoty 764,00 zł.

  Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko: 

  • 18 roku życia lub
  • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia
  • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o  umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia (osoba ucząca się - oznacza to osobę pełnoletnią, uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub  w związku z ustaleniem prawa do alimentów z ich strony)
  • podstawą do obliczenia kryterium dochodowego od 1 listopada 2017 roku są dochody za rok 2016 r. z  uwzględnieniem dochodów utraconych i uzyskanych.

   Miesięczna wysokość zasiłku rodzinnego: 

  • 95,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia,
  • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
  • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

  Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka 

   Wysokość dodatku - 1000,00 zł jednorazowo. 

  • przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka,
  • w przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko,
  • dodatek przysługuje, po przedstawieniu zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub położną  potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu - ten wymóg dotyczy tylko biologicznych rodziców dziecka.

   

  Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z  urlopu wychowawczego.


  Wysokość dodatku 400,00 zł miesięcznie. 

  • przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:
   • 24 miesięcy kalendarzowych,
   • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
   • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności


  Dodatek ten nie przysługuje jeżeli osoba: 

  • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy,
  • podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową która uniemożliwia sprawowanie opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  • dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w  specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w  tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
  • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

   

  Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka 


  Wysokość dodatku - 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci. 

  • przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
   • drugi z rodziców dziecka nie żyje,
   • ojciec dziecka jest nieznany,
   • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  • dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice tej osoby nie żyją.

  W przypadku samotnego wychowywania dziecka legitymującego się orzeczeniem o  niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.

   

  Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 

  • przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo prawnemu dziecka,
  • przysługuje w wysokości 95,00 zł miesięczne na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

   

  Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

   

  • przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z  rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
   • do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
   • powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  • przysługuje miesięcznie w wysokości:
   • 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
   • 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

   

  Dodatek do zasiłku rodzinnego  z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (jednorazowo)

   

  • przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z  rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne. Dodatek przysługuje raz w roku, w  związku z rozpoczęciem roku szkolnego, w wysokości 100,00 zł na dziecko (wypłacany w miesiącu wrześniu lub październiku).

   

  Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 

   

  • przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:
   • w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i  obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 113,00 zł miesięcznie na dziecko albo
   • dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w  przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości 69,00 zł miesięcznie na dziecko.
  • przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.
 • II. Jednorazowa zapomoga z tytułu rodzenia się dziecka (tzw. becikowe)

  "Becikowe" przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Może zostać przyznane matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka. Wniosek o jego wypłatę składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieka faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Warunkiem przyznania świadczenia jest nieprzekroczenie kryterium dochodowego w kwocie 1922,00 zł. na osobę.

 • III. Świadczenie rodzicielskie

  Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

  1) matce albo ojcu dziecka,

  2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia,

  3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia,

  4) osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.

  2. Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:

  1) skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka,

  2) śmierci matki dziecka,

  3) porzucenia dziecka przez matkę.

  Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia są więc między innymi bezrobotni (zarejestrowani i  niezarejestrowani w urzędzie pracy), studenci, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o  świadczenie rodzicielskie. Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000 zł miesięcznie i nie jest uzależnione od kryterium dochodowego (jest to kwota netto gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom). Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.

  Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

 • IV. Świadczenia opiekuńcze

  1. Zasiłek pielęgnacyjny

  Przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

  Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku,
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osobie, która ukończyła 75 lat,
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

  Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 215,84 zł miesięcznie.

   

  Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

  • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

   

  2. Świadczenie pielęgnacyjne

  Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej tylko w sytuacji, kiedy niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała przed ukończeniem 18 roku życia lub przed ukończeniem 25 roku życia ale podczas nauki w szkole lub szkole wyższej.

  Kto może złożyć wniosek:

  1) matka albo ojciec,

  2) opiekun faktyczny dziecka,

  3) osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

  4) inne osoby, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

  • jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

  Osobom, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

  1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

  2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

  3) nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

  Powyższe osoby mogą złożyć wniosek pod warunkiem niepodejmowania lub rezygnacji z  zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w  związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i  edukacji. Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2022 roku wynosi 2119 zł miesięcznie i jest niezależne od dochodu rodziny.

   

  3. Specjalny zasiłek opiekuńczy

   

  Przysługuje osobom, na których zgodnie  z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny - czyli pokrewieństwo 1 i 2 stopnia (dzieci – rodzice, wnuki – dziadkowie, rodzeństwo) a także współmałżonkom jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

  Kwota świadczenia to 620 zł miesięcznie.

  Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę REZYGNUJE LUB NIE PODEJMUJE zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu jej sprawowania.

  Kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego to 764,00 zł.

 • V. Świadczenie „za życiem”

  Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu. Z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przyznaje się, na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł. Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. 

  Wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych można odebrać w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnym lub pobrać ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.

  Składać wnioski należy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.30 w pok. 23.

 • VI. Fundusz alimentacyjny

  Fundusz alimentacyjny

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

  do 18 roku życia albo
  w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia przez nią 25 roku życia albo
  w przypadku posiadania orzeczenia o  znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo.

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.

  Jeżeli dochód przekroczy tę kwotę, to stosuje się tzw. zasadę złotówka za złotówkę. Osoba uprawniona otrzyma kwotę, która stanowi różnicę pomiędzy kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Jeżeli tak obliczona wysokość świadczenia będzie niższa niż 100 zł, to wsparcie nie będzie przysługiwało.

  Do wniosku  należy dołączyć:

  zaświadczenie organu egzekucyjnego świadczące o bezskuteczności egzekucji w okresie ostatnich dwóch miesięcy lub oświadczenie,
  informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą lub w przypadku, gdy dłużnik przebywa poza granicami Rzeczpospolitej  Polskiej  i brak jest podstaw prawnych do wszczęcia postępowania lub brak możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
  zaświadczenie o stanie egzekucji komorniczej w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
  oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych wszystkich pełnoletnich członków rodziny za rok kalendarzowy poprzedzający okres świadczeniowy,
  odpis podlegającego wykonaniu  orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, odpis zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem zatwierdzonej przez sąd,
  orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
  zaświadczenia ze szkoły lub szkoły wyższej  lub oświadczenie o kontynuowaniu nauki (przypadku osób uprawnionych powyżej 18 roku życia).
  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalanych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł.

  Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustalana się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu. Okresem świadczeniowym jest okres, na jaki ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego tj. od dnia 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

   

  Wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych można odebrać w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnym lub pobrać ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej.

  Składać wnioski należy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.30 w pok. 20.

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

Please publish modules in offcanvas position.