Aktualności

nie sami plakat

O projekcie.

Projekt partnerski „Nie – Sami – Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna,.

Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

Termin realizacji: od 01.12.2016 r. do 30.06.2023 r.

Całkowite koszty projektu: 22 078 356,82, w tym dofinansowanie z EFS: 18 766 603,29 zł.

Partnerzy projektu - 11 gmin z województwa opolskiego :

 • Gmina Kędzierzyn Koźle- całkowite koszty zadań w projekcie : 578 363,83 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 491 609,28 zł
 • Gmina Głubczyce- całkowite koszty zadań w projekcie: 122 957,34 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 84 777,85 zł
 • Gmina Branice- całkowite koszty zadań w projekcie: 131 171,17 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 111 495,39 zł
 • Gmina Pokój- całkowite koszty zadań w projekcie: 89 669,24 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 78 456,07 zł
 • Gmina Nysa- całkowite koszty zadań w projekcie: 1 303 856,07 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 957 247,57 zł
 • Gmina Lubsza- całkowite koszty zadań w projekcie: 121 385,55 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 103 177,71 zł
 • Gmina Zawadzkie- całkowite koszty zadań w projekcie: 69 990,24 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 47 635,44 zł
 • Gmina Paczków - całkowite koszty zadań w projekcie: 713 499,82 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 606 474,93 zł
 • Gmina Kluczbork- całkowite koszty zadań w projekcie: 303 535,76 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 258 005,39 zł
 • Gmina Popielów- całkowite koszty zadań w projekcie: 439 600,13 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 324 742,43 zł
 • Gmina Biała - całkowite koszty zadań w projekcie: 236 956,51 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 156 956,51 zł

 

Budżet Lidera projektu: 17 967 371,16  zł, w tym dofinansowanie z EFS: 15 546 024,72 zł.

 

Cel główny projektu:

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych
i niepełnosprawnych, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu obszarów wykluczenia społecznego i w konsekwencji może doprowadzić do zmniejszenia w regionie poziomu ubóstwa, co jest zgodne  z celem szczegółowym określonym w programie RPO WO 2014-2020 oraz celami EU 2020. tj. zwiększenie usług społecznych świadczonych
w regionie.

Grupa docelowa:

Wsparciem objęte zostaną osoby i rodziny zamieszkujące na terenie województwa opolskiego oraz osoby zatrudnione w podmiotach pomocy i integracji społecznej, mających siedzibę na terenie województwa opolskiego. Wsparciem objęte zostaną: osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w pierwszej kolejności osoby niesamodzielne (i rodziny tych osób), których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie,
o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz osoby niesamodzielne, starsze i niepełnosprawne, opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych, osoby niepełnosprawnej powyżej 3 roku życia, otoczenie ww. osób i rodzin, personel służb świadczących usługi społeczne, osoby fizyczne w zakresie szkolenia na opiekunów środowiskowych i asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.  

 

W projekcie przewiduje się realizację zadań w ramach, których nastąpi:

 • Zwiększenie rozwoju usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi obejmujące in. następujące formy wsparcia:
 • usługi opiekuńcze,
 • usługi asystenckie świadczone na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
 • nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne, takie jak np. teleopieka, systemy przywoławcze,
 • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej.
 • Poprawienie dostępu do mieszkań o charakterze wspomaganym (mieszkania wspierane).
 • Zwiększenie rozwoju działań umożliwiających osobom niesamodzielnym pozostanie w lokalnej społeczności, w tym:
 • działania wspierające ich aktywność społeczną,
 • działania wspierające ich samodzielne funkcjonowanie, w tym sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki i sprzętu zwiększającego ich samodzielność,
 • Zwiększenie rozwoju działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności:
 • poradnictwo, psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia,
 • tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za opiekunów faktycznych,
 • sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej, w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.

Ponadto w odpowiedzi na zagrożenie epidemiologiczne COVID 19 realizowane są przez Lidera projektu dodatkowe działania tj.

- usługa Marszałkowskiego Kuriera Społecznego dla osób starszych i niesamodzielnych

- dostarczanie i zapewnienie posiłków dla osób starszych i niesamodzielnych,

- zakup i dostawa środków ochrony  dla instytucji integracji i pomocy społecznej.

Zadania w projekcie:

 • Aktywizacja kulturalna seniorów.
 • Rozwój usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi
  w Gminie Kędzierzyn – Koźle.
 • Zastosowanie aktywizacji ruchowej oraz relaksacyjno-pobudzającej osób korzystających z Dziennego Domu Pobytu w Głubczycach.
 • Rozwój usług asystenckich i opiekuńczych w Gminie Branice.
 • Rozwój teleopieki oraz usług asystenckich w rodzinach osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Pokój.
 • Dzienne usługi opiekuńcze – szansą na lepszą jakość życia osób starszych
  w Gminie Nysa.
 • Świadczenie usług opiekuńczych dla starszych, samotnych wymagających                  wsparcia mieszkańców Gminy Lubsza.
 • Świadczenie usług opiekuńczych dla starszych, samotnych wymagających wsparcia mieszkańców w Gminie Zawadzkie.
 • Rozwój usług asystenckich i opiekuńczych w Gminie Paczków.
 • Wsparcie i opieka nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami,
  a także wsparcie dla osób niesamodzielnych w Gminie Kluczbork poprzez organizację usług opiekuńczych.
 • Wsparcie i opieka nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami,
  a także wsparcie dla osób niesamodzielnych w Gminie Kluczbork poprzez wspomaganie wielopłaszczyznowe osoby niesamodzielnej i jej otoczenia.
 • Wsparcie i opieka nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami,
  a także wsparcie dla osób niesamodzielnych w Gminie Kluczbork poprzez podniesienie poczucia bezpieczeństwa osoby niesamodzielnej.
 • Uruchomienie Ośrodka Wsparcia Dziennego dla osób z zespołem otępiennym
  w Gminie Kędzierzyn-Koźle.
 • Rozwój usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi w Gminie Popielów.
 • Rozwój usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi - podnoszenie kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej - pakiet szkoleniowy certyfikowany.
 • Regionalny Dzień Seniora.
 • Podnoszenie kompetencji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej- szkolenia uzupełniające wiedzę i umiejętności.
 • Regionalny Bank Inicjatyw i Zasobów Senioralnych.
 • Empowerment „Senior” – Kwartalnik.
 • Rozwój usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi - kurs opiekun osoby starszej i szkolenie przygotowujące do świadczenia sąsiedzkich usług opiekuńczych.
 • Rozwój usług asystenckich nad osobami niesamodzielnymi – szkolenie asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.
 • Usługi społeczne - utworzenie miejsc w nowo tworzonych mieszkaniach wspomaganych (mieszkaniach chronionych/wspieranych).
 • Wdrożenie usług asystenckich nad osobami niesamodzielnymi i utworzenie mieszkań wspieranych w Gminie Biała.
 • Aktywizacja społeczna osób niesamodzielnych.
 • Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych z województwa opolskiego w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID-19.
 • Wsparcie domów pomocy społecznej z województwa opolskiego w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID-19.
 • Utworzenie mieszkań wspomaganych/wspieranych na terenie Gminy Popielów.
 • Animaloterapia - rehabilitacja społeczna osób z różnymi typami niepełnosprawności.
 • Utworzenie mieszkania chronionego wspieranego w Gminie Nysa.
 • Rehabilitacja społeczna i zdrowotna osób z niepełnosprawnościami

 

 

 Gmina Nysa, otrzymała dofinansowanie na realizację dodatkowego zadania pn. Utworzenie mieszkania chronionego wspieranego w Gminie Nysa w ramach projektu partnerskiego Nie – Sami – Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość całkowita zadnia: 476 000,00 PLN

Dofinansowanie zadania: 250 000,00  PLN

Wkład własny niefinansowy (rzeczowy):  226 000,00 PLN

Termin realizacji zadania: od I kwartału 2022 r. do II kwartału 2023 r.

Partnerzy projektu

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu – Lider projektu - 16 864 728,60 PLN
 • Gmina Kędzierzyn Koźle - 525 063,15 PLN
 • Gmina Głubczyce - 84 777,85 PLN
 • Gmina Branice - 123 956,68 PLN
 • Gmina Pokój - 85 713,84 PLN
 • Gmina Nysa - 1 033 633,05 PLN
 • Gmina Lubsza - 114 709,34 PLN
 • Gmina Zawadzkie - 47 635,44 PLN
 • Gmina Paczków - 670 842,27 PLN
 • Gmina Kluczbork - 287 008,55 PLN
 • Gmina Popielów - 343 804,90   PLN
 • Gmina Biała - 156 956,51 PLN

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu obszarów wykluczenia społecznego i w konsekwencji może doprowadzić do zmniejszenia w regionie

poziomu ubóstwa, co jest zgodne z celem szczegółowym określonym w programie RPO WO 2014-2020 oraz celami EU 2020. tj. zwiększenie usług społecznych świadczonych w regionie.

Cel szczegółowy zadania pn. Utworzenie mieszkania chronionego wspieranego w Gminie Nysa

Gmina Nysa w ramach ww. zadania utworzy mieszkanie chronione wspierane w Nysie (Gmina Nysa) dla 3 os. niesamodzielnych – osób starszych lub/i osób z niepełnosprawnościami. W ramach zadania lokal przeznaczony na mieszkanie przejdzie kompleksowy remont oraz zostanie doposażony – zgodnie z zapisami w sprawie mieszkań chronionych, zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. Usługi w ww. mieszkaniu będą miały charakter pobytu stałego lub okresowego (np. w przypadku potrzeby opieki w zastępstwie za opiekuna faktycznego). Mieszkanie służyć będzie osobom niesamodzielnym wymagającym wsparcia w formie usług opiekuńczych lub asystenckich.

Tags:
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie