Informacje dla klienta

Informacje dla klienta

 • Karta dużej Rodziny

  Pytania i odpowiedzi związane z Kartą Dużej Rodziny:

  https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pytania

  możliwości przyznania Karty Dużej Rodziny rodzicom lub małżonkom rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r,
  od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie zmiana polegająca na możliwości wnioskowania o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej, wyświetlanej przy pomocy dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne (smartfony, tablety)
  W dniu 22 grudnia 2014 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał Ustawę
  o Ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny, /Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny Dz. U. poz. 1863/ ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. z wyjątkiem. 35, który wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2015 r.

  Karta jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej. Karta poświadcza prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym w w/w ustawie lub przyznanych na podstawie odrębnych przepisów. Karta przewiduje system zniżek dla rodzin zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne.

  Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny


  Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej:

  1.    Rodzic /rodzice/ – przez którego rozumie się także rodzica /rodziców/ zastępczych lub osobę /osoby/ prowadzącą rodzinny dom dziecka;

  2.    Małżonek rodzica;

  3.    Dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm./.

  Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic /rodzice/ lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  1.    W wieku do ukończenia 18. roku życia;

  2.    W wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:

  ·        szkole do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

  ·        szkole wyższej do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie zakończenia nauki;

  3.    Bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

  Pliki do pobrania

  Szczegółowe informacje

 • Nyska Karta Dużej Rodziny

  ZNIŻKI OFEROWANE W RAMACH NYSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY HONOROWANE SĄ NA PODSTAWIE RZĄDOWEJ KARTY DUŻEJ RODZINY WYDANEJ W GMINIE NYSA

  Posiadaczy rządowej Karty Dużej Rodziny informujemy, że kod terytorialny Gminy Nysa to 16 07 053 i Karty z takim oznaczeniem będą honorowane przez naszych partnerów bez konieczności ponownego składania wniosków.

  Karta Dużej Rodziny – wymagane dokumenty i zasady przyznawania kart

  Gminny program dla rodzin wielodzietnych pn. „Nyska Karta Dużej Rodziny” wprowadzono Uchwałą nr XXVII/418/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r., zmienioną Uchwałą Nr XXXII/32/494/17 z 30 stycznia 2017 r.

  Program ma na celu promowanie modelu rodzin wielodzietnych i jego pozytywnego wizerunku. Założeniem programu jest również umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej, a także zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych poprzez m.in. zagwarantowanie różnorodnych ulg i zniżek.

  Karta uprawnia do:

  50 % dopłaty do opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym zlokalizowanym na terenie Gminy Nysa; przy czym wysokość dopłaty nie może przekroczyć 50 % opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Nysa
  50 % dopłaty do biletów elektronicznych miesięcznych imiennych – szkolnych oferowanych przez Miejski Zakład Komunikacji w Nysie dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Nysa
  50% zniżki dla dziecka na korzystanie z zajęć wakacyjnych i zimowych organizowanych przez Nyski Dom Kultury
  25% zniżki na spektakle teatralne i inne wydarzenia organizowane przez Nyski Dom Kultury
  bezpłatnego wyrobienia karty bibliotecznej w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Nysie.
   

  Ponadto, rodziny posiadające kartę, mogą skorzystać z innych ulg i zniżek, które zaoferują przystępujący do Programu przedsiębiorcy i osoby prywatne.

  Zapraszamy lokalne firmy do udziału w Programie Nyska Karta Dużej Rodziny poprzez wypełnienie i przesłanie na adres Urzędu Miejskiego w Nysie deklaracji (do pobrania w załączniku).

   

   XXVII 418 16 nyska karta duzej rodziny
   uchwała XXXII49417 – zmiana
   Deklaracja partnerstwa dla firm

 • Opolska Karta Rodziny i Seniora

  Opolska Karta Rodziny i Seniora

   Wzór wniosku
   Wzór oświadczenia o przedłużenie ważności karty

   

  Regulamin Opolskiej Karty Rodziny i Seniora
  Opolska Karta Rodziny i Seniora (OKRiS) ma na celu wspieranie rodzin wielodzietnych, zastępczych i osób starszych – mieszkańców województwa opolskiego.


  Kryteria otrzymania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora:

  rodziny co najmniej dwojgiem dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę lub z jednym dzieckiem niepełnosprawnym bez ograniczeń wiekowych,
  rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka,
  rodziny wychowujące dziecko z orzeczona niepełnosprawnością,
  osoby starsze, które ukończyły 65 rok życia,
  Korzyści z posiadania Opolskiej Karty Rodziny:

  1. Zniżki w instytucjach podległych Urzędowi Marszałkowskiemu w Opolu:

  Filharmonia Opolska im. J. Elsnera,
  Teatr im. J. Kochanowskiego,
  Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki,
  Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu,
  Muzeum Wsi Opolskiej,
  Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.
  2. Zniżki oferowane przez Partnerów Opolskiej Kart Rodziny i Seniora, poniżej link do Partnerów Karty:

   www.ssd.opolskie.pl

  Wniosek można wysłać również drogą pocztową na adres:

  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole (z dopiskiem ,,Opolska Karta Rodziny i Seniora”).

  Kartę można odebrać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, w Punkcie Obsługi Klienta, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole lub Karta może zostać wysłana na adres wskazany we wniosku.

 • Dodatek Mieszkaniowy
 • Dodatek Energetyczny
 • Świadczenia rodzinne
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

Please publish modules in offcanvas position.