Świetlica Socjalna

 • Regulamin Świetlicy

  REGULAMIN

  ŚWIETLICY SOCJALNEJ

  Z PROGRAMEM ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH

  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NYSIE

  Wprowadzony Zarządzeniem Nr 25/2018

  Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie

  z dnia 24.05.2018r.

   

  Rozdział I

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1

  Regulamin świetlicy socjalnej z programem zajęć socjoterapeutycznych, zwany w dalszej części „regulaminem” określa szczegółową organizację, zadania oraz zakres działania świetlicy socjalnej, zwanej w dalszej części „Świetlicą” działającej w budynku OPS w Nysie przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej 1A.

  § 2

  1. Świetlica jest komórką organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.                                                                             

  2. Świetlica jest placówką opiekuńczo-wychowawczą  wsparcia dziennego, która:
   prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat bezpłatnie, ze  szczególnym uwzględnieniem:

  1)     zaniedbanych wychowawczo

  2)     pochodzących z rodzin niewydolnych opiekuńczo i wychowawczo

  3)     mających problemy z nauką 

  4)     sprawiających problemy wychowawcze, ale niewykazujących utrwalonych zaburzeń zachowania.

  § 3

  Podstawa działania

  1.      Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.  487  z późniejszymi zmianami);                           

  2.     Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r., poz. 930 z późn. zm.);                          

  3.     Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U.z 2016r. poz.575 z późn. zm.);

  4.     Uchwała nr XXXVI/553/17 Rady Miejskiej z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.

  § 4

  1. Świetlica jest jednostką działającą  w strukturach OPS w Nysie.

  2 .Działalność Świetlicy finansowana jest ze środków budżetu gminy. Środki na działalność Świetlicy mogą

      pochodzić również  ze środków zewnętrznych.

   

   

  Rozdział   II

  CELE  I  ZADANIA   ŚWIETLICY

  § 5  

  1.Prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej z programem zajęć socjoterapeutycznych.

  2. Łagodzenie niedostatków wychowawczych i eliminowanie zaburzeń zachowań.

  3. Poprawa społecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami, w szczególności problemem alkoholowym.

  4. Zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym społecznie i szkodliwym dla zdrowia (w szczególności uzależnieniom i przemocy) oraz promowanie zdrowego stylu życia u dzieci i młodzieży.

  5. Zaspokajanie potrzeb emocjonalnych (akceptacji, zainteresowania, bezpieczeństwa zaufania).

  6. Rozwijanie zdolności i zainteresowań wychowanków.

  7. Aktywizację społeczną i inną.

  § 6

  Do zadań Świetlicy należy w szczególności:

  1. Opieka po zajęciach szkolnych i pomoc w nauce.

  2. Organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacja zabaw, zajęć sportowych, plastycznych, informatycznych i innych w miarę potrzeb i możliwości.

  3. Organizacja zajęć kulturalnych, gier, wycieczek, imprez okolicznościowych itp.

  4. Prowadzenie zajęć z elementami socjoterapii, których celem jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu. korekcyjnych, realizowanych podczas zajęć grupowych lub w kontakcie indywidualnym.

  5. Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, mających na celu wyrównanie deficytów rozwojowych u dzieci.

  6. Udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych w oparciu o diagnozę indywidualną dziecka i jego rodziny.

  7. Współpraca z pracownikami socjalnymi , asystentami rodziny w celu wspierania wychowanków.

  8. Diagnozowanie potrzeb i problemów dzieci i ich rodzin; współpraca z rodzicami, opiekunami i wychowawcami.

  9. Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz dzieci, w tym między innymi:

  1)     Sądem Rejonowym,

  2)     Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

  3)     Komendą Powiatową Policji,

  4)     Oświatą.

                                                                    

  10. Zapewnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć.

  § 7

  1.Świetlica może organizować imprezy środowiskowe i edukacyjne na rzecz środowiska lokalnego.

  2.W okresie wakacji letnich i ferii zimowych zajęcia prowadzone w Świetlicy są organizowane według osobnego harmonogramu.

  3. Świetlica w miarę dostępnych środków może prowadzić dożywianie.

  Rozdział   III


  ZASADY   ORGANIZACJI  PRACY  ŚWIETLICY

  §   8

  Organizacja pracy świetlicy

   

  1. Świetlica funkcjonuje przez cały rok, w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i rodziców, z wyjątkiem urlopów, świąt, dni wolnych od pracy, organizowanych wypoczynków letnich i zimowych, oraz wykonania niezbędnych prac remontowych, konserwatorskich i porządkowych.

  2. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do godz. 18.00.

  3. Czas pracy w świetlicy odbywa się w systemie popołudniowym od  14.00 do18.00 w dni szkolne , a w ferie i wakacje dni wolne od zajęć dydaktycznych w godzinach przedpołudniowym od 10.00 do 14.00.

  4. Zajęcia odbywają się według ustalonego przez wychowawców i zatwierdzonego przez Kierownika Świetlicy, tygodniowego harmonogramu.

  5. Z przyczyn dotyczących możliwości wykonania zadania Świetlicy w danym dniu i w zależności od potrzeb wychowanków, jej czas pracy może ulec zmianie za uprzednim powiadomieniem rodziców (opiekunów).

  6. Pracownicy Świetlicy są pracownikami OPS w Nysie. Wychowawców obowiązuje czterogodzinny dzień pracy, kierownika ośmiogodzinny dzień pracy,  pięć dni  w tygodniu z piętnastominutową przerwą w pracy dziennie wliczaną w czas pracy.

  §   9

  1. Liczba dzieci pozostających pod opieką jednego wychowawcy w placówce musi być odpowiednia do potrzeb dzieci i rodzaju prowadzonych zajęć nie większa niż 15 dzieci, maksymalna liczba dzieci podczas zajęć w placówce to 30.

  2. W czasie zajęć odbywających się poza terenem Świetlicy na wycieczkach poza miasto Nysa pod opieką jednego wychowawcy nie może przebywać więcej niż 10 dzieci.

  §   10

  1. Świetlicą kieruje Kierownik.

  2. W przypadku nieobecności Kierownika świetlicą kieruje osoba wyznaczona przez niego.

  3. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników i wolontariuszy, którzy  pracują w  świetlicy.

  § 11

  1. W świetlicy działa stały zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, zwany dalej „Zespołem Wychowawczym” w skład którego wchodzą:

  1)     kierownik,

  2)     pedagog,

  3)     psycholog,

  4)     wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka,

  5)      inne osoby, w miarę potrzeb, które mogą dostarczyć wiedzy na temat sytuacji dziecka (np. pracownik socjalny, asystent rodziny, wolontariusz, policjant itp.).

   

  Zespół określa częstotliwość spotkań w zależności od potrzeb dotyczącego danego problemu. Decyzję o spotkaniu podejmuje Kierownik.

  2. Do zadań Zespołu Wychowawczego należy w szczególności:

  1)     ustalanie aktualnej sytuacji dziecka

  2)     wymiana informacji między członkami Zespołu wychowawczego

  3)     planowanie działań opiekuńczo – wychowawczych

  4)     analiza stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną

  5)     ocena aktualnych potrzeb dziecka.

   

  3. Działalność Świetlicy może być uzupełniana świadczeniem pracy wolontariuszy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

  § 12

  1. Świetlica organizuje i prowadzi zajęcia z elementami socjoterapii, wychowawcze oraz  dydaktyczne   w grupach wychowawczych w oparciu o programy opracowane przez wychowawców i psychologa.

  2. Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o ramowy plan pracy świetlicy.

   

  Rozdział IV

  ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA PRACOWNIKÓW ŚWIETLICY

  § 13

  Kierownik świetlicy

  Do zadań Kierownika należy w szczególności:

  1)     kierowanie bieżącą działalnością Świetlicy

  2)     reprezentowanie Świetlicy na zewnątrz.

  3)     powoływanie Zespołu Wychowawczego                                                                                                   

  4)     diagnozowanie potrzeb i problemów dzieci oraz ich rodzin

  5)     organizowanie przyjęć dzieci do Świetlicy                                                                                                               

  6)     opracowanie zakresów czynności i obowiązków podległym pracownikom oraz wolontariuszom

  7)     systematyczne wizytacje zajęć grupowych i indywidualnych zgodnie z potrzebami i harmonogramem oraz ocena realizacji  zadań (sprawowanie nadzoru nad pracą wychowawców i innych specjalistów)

  8)     prowadzenie nadzoru nad warunkami sanitarnymi, przeciwpożarowymi, BHP oraz nad bezpieczeństwem podopiecznych i pracowników                                                                                                  

  9)     odpowiedzialność za powierzony majątek i dbałość o jego właściwe wykorzystanie                     

  10)  dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji Świetlicy                                  

  11)  dbanie o  zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących dziecka i jego rodziny
   przestrzeganiem w placówce praw dziecka

  12)  zapoznanie  pracowników i wychowanków  z Regulaminem placówki oraz jego przestrzeganie.                              

  § 14

  Wychowawcy

  Do zadań wychowawcy należy w szczególności:

   

  1)     kierowanie procesem wychowawczym dzieci

  2)     pomoc w odrabianiu lekcji

  3)     organizowanie czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań wychowanków

  4)      organizowanie zajęć kulturalnych, gier, wycieczek, imprez okolicznościowych itp.

  5)     prowadzenie zajęć z elementami socjoterapii i kompensacji

  6)     realizacja indywidualnych programów korekcyjnych w ramach zajęć grupowych lub w kontakcie indywidualnym

  7)     udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych w oparciu  o diagnozę indywidualną dziecka i jego rodziny

  8)     udział w pracach Zespołu Wychowawczego

  9)     wykonywanie innych zadań wynikających z zarządzeń Kierownika Świetlicy

  10)   zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej dziecka i jego rodziny

  11)   sporządzanie co miesiąc sprawozdania z realizacji planu dydaktyczno-wychowawczego.

  12)   prowadzenie dokumentacji Świetlicy

  13)   wychowawcy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci

  14)  wychowawca planuje, organizuje i prowadzi pracę opiekuńczo - wychowawczą:           

                            a) z grupą dzieci oraz pracę indywidualną z dzieckiem,                              

                            b) z rodzicami lub opiekunami prawnymi oraz innymi osobami i instytucjami, wspierającymi rodzinę w wychowaniu, w zależności od potrzeb dziecka. 

  §15

  Specjaliści

  Do zadań psychologa, należy w szczególności:

  1)     diagnozowanie potrzeb i problemów dzieci i ich rodzin

  2)     dobór metod i opracowanie programu pracy z dzieckiem lub grupą dzieci

  3)     indywidualna praca z dzieckiem, w zależności od potrzeby

  4)     udział w pracach Zespołu Wychowawczego

  5)     prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych.

  §16

  Wolontariusze

   

  1.     Wolontariuszem w świetlicy socjalnej może być osoba:

  1)     pełnoletnia, która oświadczy, że jest niekarana

  2)     posiadająca predyspozycje i umiejętności niezbędne do pracy w  Świetlicy, najlepiej studenci kierunków pedagogicznych lub psychologii.

  2.     Kierownik  Świetlicy przed rozpoczęciem pracy jest zobowiązany  poinformować wolontariusza o zadaniach, obowiązkach oraz konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dzieci, znajdujących się w placówce oraz ich rodzin.

  3.     Wolontariusz wykonuje zadania odpowiadające  świadczeniu pracy pod nadzorem Kierownika Świetlicy lub wyznaczonego przez niego wychowawcy. Pozostałe zasady współpracy z wolontariuszem określa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  4.     Do zadań wolontariuszy należy w szczególności:

  1)     wspomaganie wychowawców w realizowanych zadaniach przez organizowanie kół zainteresowań i rozwijanie indywidualnych zdolności dzieci

  2)     rozszerzanie zakresu opieki nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi.

  § 17

  Inne osoby

  Osoba niepełnoletnia może za pisemną zgodą rodziców wpierać pracę w Świetlicy socjalnej pod nadzorem osoby dorosłej.  

   

   

  Rozdział V

  WYCHOWANKOWIE

  § 18

  1. Do Świetlicy przyjmuje się wychowanków, którzy są uczniami szkół podstawowych, gimnazjów oraz klas zerowych.

  2. Wychowanków przyjmuje się:

  1)     na ich prośbę

  2)     na prośbę rodziców lub opiekuna

  3)     na wniosek pracownika socjalnego.

  3. Do przyjęcia wychowanka wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna dziecka.

  § 19

  1. Odpowiedzialność za dzieci podczas zajęć w Świetlicy ponoszą wychowawcy i prowadzący zajęcia.

  2. Odpowiedzialność za dzieci w drodze do Świetlicy i w drodze do domu spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.

  3. W przypadku miesięcznej nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w Świetlicy ( pomimo kontaktu /lub braku kontaktu z rodzicami lub opiekunami prawnymi), dziecko może zostać skreślone z listy uczestników Świetlicy.

  4. Za rzeczy zagubione przez wychowanków Świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

  § 20

  Wychowankowie Świetlicy korzystają ze wszystkich zajęć (w zależności od potrzeb).

  § 21

   

  1.     Wychowanek ma prawo do:

  1)     opieki wychowawczej oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć  organizowanych w świetlicy i poza jej terenem 

  2)     życzliwego  traktowania, poszanowania jego godności osobistej, przekonań religijnych, ochrony przed przemocą 

  3)     swobodnego wyrażania myśli i przekonań

  4)     udziału w zajęciach organizowanych przez Świetlicę.

  § 22

  1.     Wychowanek jest zobowiązany  do przestrzegania postanowień zawartych w Regulaminie, a w szczególności do:             

  1)     przestrzegania postanowień zawartych w Regulaminie Świetlicy

  2)     współpracy w procesie opieki i wychowania

  3)     przestrzegania zasad kultury współżycia

  4)     pomagania innym

  5)     dbania o mienie placówki, uczestniczenia w pracach porządkowych

  6)     ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie

  7)     przestrzeganie zakazu wnoszenia alkoholu, papierosów, środków odurzających ich spożywania oraz przebywania w stanie wskazującym na ich spożycie.

  2.     Dzieci i młodzież uczęszczająca do  Świetlicy nie może stwarzać zagrożenia dla  życia lub zdrowia swojego, innych wychowanków oraz pracowników Świetlicy.

  § 23

  1.     W razie naruszenia zasad współżycia społecznego przez wychowanków  w Świetlicy przewiduje się między innymi następujące konsekwencje:

  1)     upomnienie udzielone przez Kierownika Świetlicy na forum całej społeczności,                            

  2)     zawieszenie krótko lub długoterminowe w prawach uczestnika lub wykluczenie ze społeczności Świetlicy.

  2.     Do Świetlicy nie będą przyjmowane osoby wymagające specjalistycznej indywidualnej terapii ze względu na brak możliwości zapewnienia właściwej opieki specjalistycznej.

  § 24

  Samorząd Wychowanków

  1, Dzieci przebywające w Świetlicy mogą tworzyć Samorząd.

  2. Organizację samorządu określa regulamin. Regulamin ustalony jest wspólnie przez wychowawców i wychowanków, a zatwierdzony przez Kierownika Świetlicy. Samorząd wybiera opiekuna spośród wychowawców  świetlicy. Samorząd może przedstawiać Kierownikowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach  dotyczących funkcjonowania Świetlicy.

  Rozdział VI

  DOKUMENTACJA ŚWIETLICY

  § 25

   

  1.W Świetlicy prowadzona jest dokumentacja związaną z działalnością placówki dotycząca:

  1)     wychowanków, a w szczególności:

  a)     regulamin Świetlicy, który opracowuje Kierownik w porozumieniu z podmiotem prowadzącym; regulamin określa również zasady korzystania ze Świetlicy przez wychowanków, zawiera  prawa i obowiązki wychowanków, zasady bezpieczeństwa

  b)     indywidualne karty zgłoszenia prowadzone dla każdego dziecka, które zawierają dane dziecka (przykładowy wzór w załączeniu)

  c)     indywidualne karty pobytu, prowadzone dla każdego dziecka (przykładowy wzór w załączeniu) lub alfabetyczny zeszyt obserwacji, które są uzupełniane na bieżąco jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące ( opisowa ocena funkcjonowania). Zawierają informacje o znaczących dla dziecka wydarzeniach,  w tym o postępach w nauce, funkcjonowaniu społecznym, stanie zdrowia, szczególnych potrzebach dziecka oraz ocenę aktualnej sytuacji dziecka itp. (z zachowaniem ustawy o ochronie danych osobowych)

  d)     dziennik zajęć, zawierający co najmniej temat zajęć, liczbę osób uczestniczących w nich oraz podpis osoby prowadzącej zajęcia

  e)     listy obecności wychowanków na zajęciach w danym dniu (mogą stanowić integralną część dziennika zajęć).

   

  2. Funkcjonowania placówki, a w szczególności:

  1)     statut, regulaminy, zarządzenia, protokoły

  2)     harmonogram zajęć, uwzględniający działania zaplanowane do realizacji na dany dzień, tydzień, miesiąc i rok

  3)     plan pracy

  4)     protokoły z posiedzenia Zespołu Wychowawczego 

  5)     sprawozdania z działalności Świetlicy                                                        

  6)     dokumentacja finansowa .

  Rozdział VII

  METODY I FORMY PRACY

  § 26

  Metody pracy  stosowane podczas zajęć w Świetlicy:

  1)     muzykoterapia

  2)     ćwiczenia, zabawy i gry dydaktyczne

  3)     metody relaksujące; inscenizacje; odgrywanie scenek; ćwiczenia w parach

  4)     twórczość plastyczna

  5)     zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: ćwiczenia czytania, opowiadania, wymowy, poprawnego pisania

  6)     zajęcia sportowo – ruchowe.

   

  § 27

   

  W Świetlicy prowadzone są następujące formy zajęć:

   

  1)     konsultacje indywidualne

  2)     spotkania grupowe: zabawy, gry, testy psychologiczne i ruchowe

  3)     zajęcia środowiskowo – integracyjne

  4)     praca indywidualna wolontariusza z dzieckiem

  5)     zajęcia z psychologiem

  6)     kontakty z rodzicami

  7)     współpraca ze szkołą

  8)     wyjazdy integracyjne.

   

  § 28

   

                 Podstawowe formy pracy Świetlicy: 

  1)     edukacyjne: odrabianie lekcji, wyrównywanie zaległości w nauce

  2)     organizujące czas wolny: gry i zabawy, uczestnictwo w imprezach kulturalnych

  3)     wspierające rozwój  zainteresowań i zdolności: plastyczne, teatralne, taneczne

  4)     zwiększające kulturę osobistą np. nauka zasad zachowania przy stole, nauka higieny

  5)     rozwijające sprawność fizyczną: gry zespołowe, zabawy zręcznościowe, nauka pływania

  6)     działania na rzecz świetlicy, np. dbanie o wystrój placówki

  7)     działania na rzecz  środowiska lokalnego, np.  współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz organizacjami działającymi na rzecz innych społeczności

  8)     współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi)

  9)     współpraca ze szkołami, pracownikiem socjalnym oraz innymi osobami i instytucjami w zależności od potrzeb dziecka za zgodą rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

   

  Rozdział VIII

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   

  § 29

   

  1. Regulamin Świetlicy socjalnej z programem zajęć socjoterapeutycznych w  Nysie został zatwierdzony przez Dyrektora OPS.

   

  2  Z treścią Regulaminu zostają zapoznani pracownicy i wychowankowie Świetlicy.

   

  3. Zmiany w Regulaminie Świetlicy mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

   

  4. Uzupełnieniem do Regulaminu Świetlicy są :

   

  1)     dzienny rozkład zajęć.

  2)     tygodniowy harmonogram zajęć

  3)     karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

  4)     karta pobytu

  5)     zgody zbiorcze rodziców.

 • Pliki do pobrania
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

Please publish modules in offcanvas position.