Usługi opiekuńcze oraz Domy Pomocy Społecznej

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

 

Usługi opiekuńcze są formą pomocy, której celem jest zaspokojenie codziennych, podstawowych potrzeb osoby, która nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować w swoim miejscu zamieszkania ze względu na wiek, chorobę lub inną przyczynę i umożliwiają jej pozostanie w środowisku domowym. Przysługują osobom samotnym a także osobie, której rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Akty prawne:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr XL/711/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ze środków pomocy społecznej.
 • Uchwała Nr XLIX/822/06 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/711/05 z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ze środków pomocy społecznej.

 

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przysługują:

 • osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona
 • osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Wymagane dokumenty

 • pisemny wniosek o przyznanie usług opiekuńczych
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu
 • kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasadniczo – z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku(oryginał do wglądu)
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy
 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych .
 • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny
 • rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego
 • w razie konieczności inne dokumenty, które określa pracownik socjalny

ODPŁATNOŚĆ ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wymagającej  pomocy w tej formie, w zależności od posiadanego dochodu. Minimalny poziom dochodu, od którego obliczana jest wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej, tj. 776,00 zł lub  w przypadku osoby w rodzinie tj. 600,00 zł

Opłata za usługi opiekuńcze jest  wnoszona przez osobę uzyskującą pomoc lub jej opiekuna przelewem na konto OPS w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
,

świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym i obejmują określone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) następujące rodzaje:

uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym kształtowanie umiejętności zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych,
pielęgnacja- jako wspieranie procesu leczenia, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, pomoc w wykupywaniu leków, pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwacja ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania oraz pomoc w utrzymaniu higieny ciała,
rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1285 z późn. zm.), w tym: rehabilitacja zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii, współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług,
pomoc mieszkaniowa, w tym pomoc w negocjowaniu i wnoszeniu opłat oraz w kształtowaniu właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami lub gospodarzem domu,
zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020, poz. 685, z późn. zm.).
Celem specjalistycznych usług opiekuńczych jest poprawa życia osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez:

1) Zapewnienie specjalistycznej pomocy osobom samotnym z zaburzeniami psychicznymi, w przypadku, gdy są jej pozbawione oraz osobom, które wymagają takiej pomocy, a rodzina nie może jej zapewnić,

2) Pomoc dostosowaną do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi oraz celów postawionych w planach postępowania terapeutyczno- wspierającego, świadczoną przez osoby z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie przyznając specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi działa w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, która definiuje pomoc społeczną jako instytucję polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości (art. 2 ust.1 ustawy o pomocy społecznej).

Z uwagi na kryteria otrzymywania pomocy w formie SUO- Ośrodek samodzielnie podejmuje decyzję o ich przyznaniu, ustalając:

1)     zakres,

2)     okres,

3)     miejsce świadczenia  oraz liczbę godzin

Oznacza to, że wymiar i zakres usług określony w decyzji administracyjnej nie musi być zgodny z wymiarem wnioskowanym przez stronę czy wskazanym
w zaświadczeniu lekarskim.

Świadczenia, które ustawowo zabezpieczane są w ramach innych systemów (oświata, ochrona zdrowia) nie mogą być zastępowane świadczeniami z pomocy społecznej.


Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.


Dokumentacja kompletowana w postępowaniu o przyznanie prawa do SUO ( dorośli):

1)     wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego

2)     dokument potwierdzający zaburzenia psychiczne u świadczeniobiorcy

3)     zaświadczenie lekarza/specjalisty prowadzącego-pobierz

4)     rodzinny wywiad środowiskowy część I

5)     rodzinny wywiad środowiskowy część II(dotyczy małżonka, zstępnych lub wstępnych
o których mowa w art.103 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)

6)     ustalony ze stroną/opiekunem prawnym zakres usług

7)     informację o zabezpieczeniu usług w ramach innych systemów, ośrodkach wsparcia(np. Środowiskowy Dom Samopomocy)-oświadczenie

8)     oświadczenie o stanie majątkowym

9)     dokumenty potwierdzające dochód osoby samotnie gospodarującej/rodzinyDokumentacja kompletowana w postępowaniu o przyznanie prawa do SUO (dzieci/młodzież):

1)     wniosek rodzica/przedstawiciela ustawowego

2)     dokument potwierdzający zaburzenia psychiczne u świadczeniobiorcy

3)     dokumenty określające potrzeby świadczeniobiorcy, w tym odpowiednio:

a)      zaświadczenie lekarza/ specjalisty prowadzącego, określające rodzaj, zalecaną liczbę godzin oraz okres świadczenia usług- pobierz

oraz odpowiednio:

b)     orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej lub publicznej poradni specjalistycznej:

- o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych,

- o potrzebie kształcenia specjalnego( o ile z dokumentu wynika zaburzenie psychiczne dziecka)

- opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka(o ile z dokumentu wynika zaburzenie psychiczne dziecka);

4)  rodzinny wywiad środowiskowy część I

5) rodzinny wywiad środowiskowy część II(jeżeli dotyczy)

6) informację dotyczącą wykorzystania możliwości zaspokojenia stwierdzonych potrzeb z innych systemów( ochrona zdrowia, oświata, świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)- pobierz

7) oświadczenie o stanie majątkowym

8) dokumenty potwierdzające dochód rodzinyInne dokumenty:

- oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego- pobierz

- zaświadczenie z podmiotów realizujących zadania w ramach NFZ- pobierz

Opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest wnoszona przez osobę uzyskującą pomoc lub jej opiekuna prawnego na konto tut. OPS
w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

 

 

 

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r.
w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.)

- Zarządzenie nr 71/22 wojewody opolskiego z dnia 28 czerwca 2022r.
w sprawie ustalenia sposobu wykonywania zadania z zakresu administracji rządowej realizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego: organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

Please publish modules in offcanvas position.