Pomoc środowiskowa i świadczenia

 • Reorganizacja

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie realizuje od 2018 roku wprowadzoną „nową politykę świadczeń”, która pokazuje nowe cele i sposoby rozpatrywania wniosków i potrzeb klientów OPS.

  Zakłada ona, że celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie przezwyciężyć wykorzystując własne uprawnienia zasoby i możliwości. Oznacza to, że ustawodawca nie stworzył po stronie organów dysponujących środkami pomocy społecznej obowiązku zaspokojenia wszystkich, chociażby nawet jak najbardziej uzasadnionych potrzeb osoby lub rodziny ubiegającej się o taką pomoc i do tej pomocy uprawnionej. Zadaniem organów pomocy społecznej jest jedynie wspomaganie klientów w działaniach zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb, a nie zagwarantowanie źródła utrzymania osobom, których stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy. Jest to więc pomoc dla osoby korzystającej z pomocy społecznej, w jej dążeniu do polepszenia swojej sytuacji życiowej, co nie może jednak oznaczać bezwarunkowego zaspokajania jej wszystkich żądań i akceptowania przez organy postawy roszczeniowej. Ponadto pomoc winna mieć charakter przejściowy, skłaniający klienta do aktywizacji i samodzielnego działania. OPS nie może być instytucją, która ma przejąć cały ciężar utrzymania osoby, która ze swej strony nie podejmuje żadnych działań w celu poprawy swojej sytuacji.

  Pomoc skierowana ma być w większym wymiarze dla osób zależnych tj. osób starszych, niepełnosprawnych i długotrwale chorych, których stan zdrowia i niepełnosprawność nie pozwalają na podjęcie pracy i usamodzielnienie się. Pomoc ma być także kierowana do matek lub ojców, którzy ze względu na chorobę dziecka nie są w stanie podjąć zatrudnienia. Pomocą objęte będą także osoby w wieku emerytalnym, które nie radzą sobie mimo posiadanych zasobów finansowych z zaspokajaniem swoich potrzeb życiowych (np. pomoc w postaci usług opiekuńczych, pomoc w umieszczaniu w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczo – leczniczych).

  Zakres pomocy społecznej oraz rodzaje i warunki przyznawanych w jej ramach świadczeń wynikają bezpośrednio z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

 • Zespół świadczeń

  Zespół świadczeń wykonuje zadania pomocy społecznej należące do zadań własnych gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, a także zadania wynikające z ustaw:

  Główne zadania określone ustawą o pomocy społecznej obejmują w szczególności:

  • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych świadczeń z ustaw wyżej wymienionych
 • Zespół Pomocy Dziecku Rodzinie jest formą pomocy rodzinom przeżywającym trudności, realizowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

  Nadzór nad działalnością Zespołu pełni Zastępca Ośrodka Pomocy Społecznej .
  W jego skład wchodzą: asystenci rodziny, koordynator Zespołu, psycholog, pracownicy socjalni, Z-ca Dyrektora OPS w Nysie, pracownicy Świetlicy, terapeuta ds. uzależnień, mediator. W razie konieczności do składu Zespołu zostają zaproszeni kuratorzy, pedagodzy szkolni oraz inne osoby posiadające wiedzę na temat konkretnej rodziny.

  Do zadań Zespołu Pomocy Dziecku i Rodzinie należy w szczególności:

  1) Diagnozowanie i analizowanie sytuacji rodzinnej pod kątem zaistniałych problemów
  i deficytów,

  2) Organizacja i koordynacja poradnictwa rodzinnego,

  3) Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w celu przywrócenia zdolności do wypełniania tych funkcji,

  4) Współpraca z instytucjami i placówkami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,

  5) Organizowanie dla rodzin spotkań mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji (grupy wsparcia, grupy samopomocowe),

  6) Prowadzenie działań profilaktycznych na rzecz rodzin w celu rozwijania ich umiejętności opiekuńczo- wychowawczych poprzez realizację programów i projektów kierowanych do rodzin wieloproblemowych.

  Efektem działalności Zespołu Pomocy Dziecku i Rodzinie jest poprawa funkcjonowania rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych oraz prowadzeniu gospodarstwa domowego. Poprzez uzyskiwane wsparcie rodzice uczą się nawiązywania właściwych relacji z dziećmi, a także między sobą, pozyskują wiedzę na temat metod wychowania - co pozytywnie wpływa na kształtowanie postaw. Członkowie rodzin nabywają umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz prawidłowej oceny własnych emocji by lepiej radzić sobie między innymi w sytuacjach stresogennych.

  Członków Zespołu obowiązuje zasada poufności informacji.

  Pobierz formularz zgłoszeniowy

 • Pomoc specjalistów

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w ramach wdrożenia usprawnień organizacyjnych nakierowanych na poprawę obsługi klienta, oferuje Państwu bezpłatną pomoc w zakresie:

  doradztwa zawodowego, terapii uzależnień oraz mediacji.

  • Doradca zawodowy specjalista ds. reintegracji społecznej
  • Badanie predyspozycji zawodowych
  • Odkrywanie celu zawodowego
  • Stworzenie Indywidualnego Planu Działania
  • Pomoc w znalezieniu pracy
  • Godzenie życia rodzinnego z pracą
  • Warsztaty motywacyjne
  • Warsztaty ta temat rynku pracy

  Terapeuta ds. uzależnień:

  • Indywidualna praca z osobami uzależnionymi od alkoholu, narkotyków, papierosów oraz z osobami z uzależnieniami behawioralnymi (komputer, telefon, internet, hazard)
  • Praca z osobami współuzależnionymi oraz wychowującymi się w rodzinie dysfunkcyjnej
  • Zajęcia profilaktyczne i edukacyjne
  • Wsparcie psychologiczne

  Mediator:

  • Pomoc w poszukiwaniu rozwiązań konfliktów
  • Unormowanie stosunków w rodzinach
  • Ratowanie małżeństw lub pomoc w ich polubownym rozwiązaniu
  • Dbanie o dobro małoletnich dzieci poprzez rozwiązywanie sporów małżeńskich i rodzinnych
   Zapraszamy osoby zainteresowane do skorzystania z usług powyższych specjalistów. Szczegółowe informacje można uzyskać od pracowników socjalnych, asystentów rodziny jak również w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie przy ul. ul. K.E.N 1A

  Dane teleadresowe:

  www.ops-nysa.pl

  77 4472370, 77 4333556, fax 77 4336746

  adres email: opsnysa@op.pl

  Zatrudnienie ww. specjalistów (ds. doradztwa zawodowego, terapii uzależnień oraz mediacji) finansowane jest w ramach realizowanego projektu pn.:

  „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta”. Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
  Całkowita wartość projektu wynosi 740.716, 25 zł. Projekt jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych.

 • Kodeks Etyki Zawodowej

Zespół pracy socjalnej

 • Sekcja ds. przemocy

  realizacja procedury "Niebieskiej Karty"

 • Sekcja ds. świadczeń i aktywizacji zawodowej

  praca socjalna nakierowana na świadczenia pomocy społecznej oraz aktywizację zawodową klientów korzystających z pomocy społecznej

 • Sekcja ds. wsparcia rodziny

  wsparcie rodziny przeżywającej sytuacje kryzysowe; problemy opiekuńczo - wychowawcze

 • Sekcja ds. Usług i Domów Pomocy Społecznej oraz osób zależnych

  praca socjalna nakierowana na udzielaniu kompleksowego wsparcia seniorom osobom niepełnosprawnym i zależnym

 • Stanowisko ds. bezdomnych

  praca socjalna nakierowana na wsparcie osób bezdomnych

 • Asystenci Rodziny

  wsparcie rodzin borykających się z problemami opiekuńczo - wychowawczymi

Pomoc pieniężna

 • ZASIŁEK STAŁY

  Zasiłek stały przysługuje:

  pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
  pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
  Zasiłek stały ustala się w wysokości:

  w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie,
  w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
  Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.
  W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.

 • ZASIŁEK OKRESOWY

  Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

  osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
  rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.
  Zasiłek okresowy ustala się:

  w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie,
  w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
  Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:

  w przypadku osoby samotnie gospodarującej nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
  w przypadku rodziny nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.
  Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

 • ZASIŁEK CELOWY I CELOWY SPECJALNY

  Może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej.

  Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

  Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Pomoc niepieniężna

 • PRACA SOCJALNA

  Przysługuje wszystkim osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

  Praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom w rozwinięciu lub wzmocnieniu ich aktywności i samodzielności życiowej. Praca socjalna prowadzona jest w oparciu o dokonanie diagnozy sytuacji klienta przez pracownika socjalnego, opracowanie planu pomocy i wsparcia w zależności od indywidualnej sytuacji oraz posiadanego potencjału osoby lub rodziny.

  Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. Kontrakt jest pisemną umową zawartą pomiędzy osobą ubiegającą się o pomoc a pracownikiem socjalnym określającą uprawnienia i zobowiązania stron zmierzające do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej danej osoby lub rodziny. W przypadku odmowy zawarcia kontraktu, niedotrzymania jego postanowień ośrodek pomocy społecznej może odmówić pomocy finansowej lub ją wstrzymać.

  Pomoc w ramach pracy socjalnej obejmuje w szczególności:
  1. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych
  2. poradnictwo dotyczące udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe
  3. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie do działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk społecznych

 • SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

  Przysługuje:
  1. osobie bezdomnej objętej indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, nieposiadającej ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu
  2. osoby pobierającym zasiłek stały, które nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu

  Ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 • SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (EMERYTALNO-RENTOWE)

  Przysługuje osobie, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem (przez ojca i matkę należy rozumieć również ojca i matkę współmałżonka). Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad osobami, o których mowa powyżej, stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia.

  Ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj. 771,00zł) i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.

  Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości określonej przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych jest opłacana przez okres sprawowania opieki.

  Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie przysługuje osobie, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia:

  1. ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat
  2. posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn

  Przy ustaleniu okresu ubezpieczenia, okres nieskładkowy ustala się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych.

 • SPRAWIENIE POGRZEBU

  Jest to świadczenie niepieniężne dla osób, które nie posiadały świadczeń emerytalno – rentowych oraz osób zobowiązanych do pokrycia kosztów pogrzebu, które nie są w stanie tego zrobić samodzielnie.

  Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego lub też zgodnie z wyrażoną przez niego wolą odnośnie sposobu pochowania, a jeżeli nie są one znane – zgodnie z wolą jego osób bliskich. W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez gminę poniesione wydatki podlegają zwrotowi z masy spadkowej, jeśli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.

 • PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

  Przysługuje wszystkim osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

  Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.
  Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii
  Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

  Porady w zakresie przysługujących uprawnień można uzyskać od pracownika socjalnego w ramach pracy socjalnej. Na wniosek pracownika socjalnego do pracy z rodziną przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych może być skierowany asystent rodziny.

  Osoba wymagająca wsparcia psychologicznego może skorzystać z pomocy psychologa zatrudnionego w tut. Ośrodku.

 • SCHRONIENIE, POSIŁEK, NIEZBĘDNE UBRANIE

  Schronienie, posiłek i niezbędne ubranie przysługują osobom lub rodzinom, jeśli są one tego pozbawione.
  • Pomoc w formie schronienia następuje poprzez zapewnienie miejsca w noclegowni lub schronisku
  • Pomoc w formie posiłku następuje poprzez zapewnienie jednego dania gorącego lub przyznania produktów żywnościowych
  • Pomoc w formie niezbędnego ubrania następuje poprzez zapewnienie odzieży i obuwia właściwego do pory roku

Dodatek mieszkaniowy

 • PODSTAWA PRAWNA

  1.       Ustawa z dnia 21.06.2001r o dodatkach mieszkaniowych reguluje zasady i tryb przyznania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach,

  2.       Uchwała XXXVIII/612/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,

  3.       Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego.

 • DOKUMENTY
 • DODATEK MIESZKANIOWY PRZYSŁUGUJE:

  1) najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach;

  2) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;

  3) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;

  4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;

  5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

  Dodatek mieszkaniowy:

  ·         przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego;

  ·         może przysługiwać na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego spośród określonych wyżej.

  Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

  1) domu pomocy społecznej,

  2) młodzieżowym ośrodku wychowawczym,

  3) schronisku dla nieletnich,

  4) zakładzie poprawczym,

  5) zakładzie karnym,

  6) szkole, w tym w szkole wojskowej

  - jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

 • DOCHÓD

  Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, o którym mowa wyżej, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

  1) jednoosobowym - 40%,

  2) wieloosobowym - 30%

  - przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

  Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

  Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2022r. wyniosło 6346,15zł tj.:

  1) gospodarstwo jednoosobowe 2538,46zł

  2) gospodarstwo wieloosobowe 1903,85zł

   

  Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

  Nie uwzględnia się dochodu osoby, która przebywa w instytucji wymienionej wyżej albo wyprowadziła się z lokalu mieszkalnego albo zmarła przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

   

  Gospodarstwo rolne

  Dochód w przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o   podatku rolnym.

   

  Działalność gospodarcza

  Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

   

  W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 • POWIERZCHNIA MIESZKANIA

  Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej "normatywną powierzchnią", w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

  1) 35 m2 - dla 1 osoby + 30% = 45,50 m2 ;

  2) 40 m2 - dla 2 osób + 30% = 52,00 m2;

  3) 45 m2 - dla 3 osób + 30% = 58,50 m2;

  4) 55 m2 - dla 4 osób +30% = 71,50 m2 ;

  5) 65 m2 - dla 5 osób + 30% = 84,50 m2;

  6) 70 m2 - dla 6 osób + 30% = 91,00 m2, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

   

  Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego.

  O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (PCPR)

  Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

  - 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

 • GOSPODARSTWO DOMOWE

  Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, samodzielnie zajmującą lokal mieszkalny albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i  innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby. Do członków gospodarstwa domowego nie wlicza się osób przebywających w instytucjach, o których mowa w art.2ust.3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

 • WYDATKI NA MIESZKANIE

  Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą wydatków poniesionych przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy w wysokości:

  1) 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym;

  2) 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4-osobowym;

  3) 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

   

  Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

  Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji.

 • WSTRZYMANIE WYPŁATY DODATKU

  W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W wypadku uregulowania należności w terminie wyżej określonym wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

 • ODMOWA PRZYZNANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO

  Odmawia się przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego ustalono, że :

  1. występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi przez wnioskodawcę a faktycznym jego stanem majątkowym wskazującym, że jest w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) przy wykorzystaniu własnych środków finansowych lub posiadanych zasobów majątkowych
  2. faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą osób jest mniejsza niż wykazana w deklaracji.
  Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, o którym mowa wyżej stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

 • wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

  Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku o dodatek adnotacji „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu” , zwanej dalej „adnotacją” . Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek o dodatek  z adnotacją złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021r.

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

Please publish modules in offcanvas position.