Programy i Projekty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w ramach swojej działalności realizuje projekty, na które fundusze pozyskał zarówno ze środków unijnych jak i krajowych.

UNIA EUROPEJSKA

 • 1. „Rodzina razem. Kompleksowe wsparcie na rzecz rodzin Gminy Nysa”.

  1.     „Rodzina razem. Kompleksowe wsparcie na rzecz rodzin Gminy Nysa”.

  W okresie od 02.05.2018 r. do 31.05.2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie realizuje  projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Rodzina razem. Kompleksowe wsparcie na rzecz rodzin Gminy Nysa”.

  Projekt realizowany jest w ramach działania  8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych    i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Opolskiego 2014-2020.

  Projekt „Rodzina razem. Kompleksowe wsparcie na rzecz rodzin Gminy Nysa” zakłada komplementarne wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze, w tym w sytuacji zagrożenia utraty możliwości opieki nad dziećmi.

  W ramach projektu będą podejmowane następujące działania 20 rodzin z Gminy Nysa przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze, w tym w sytuacji zagrożenia utraty możliwości opieki nad dziećmi, oraz dla 100 mieszkańców gminy Nysa zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

  wsparcie Asystenta Rodziny wśród 20 rodzin, w tym 10 nowych rodzin,
  wsparcie skierowane do 20 rodzin oraz 100 mieszkańców Gminy Nysa w ramach Poradni dla rodzin (poradnictwo specjalistyczne, w tym prawno-obywatelskie, psychologiczne z elementami mobilnej pracy specjalistów),
  integracja rodzin w ramach Akademii dla rodzica skierowane do 20 rodzin, w formie zajęć warsztatowych, wyjść integracyjnych oraz organizacji festynu rodzinnego dla uczestników, terapia rodzinna (w tym psychologiczna, pedagogiczna, zajęcia socjoterapii),
  aktywna pomoc rodziny wspierającej w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach dysfunkcyjnych (udzielanie wskazówek dotyczących sprawowania opieki                   i wychowywania dzieci, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, w tym wspólne zagospodarowanie czasu wolnego                                 i organizowanie działań integrujących rodziny dysfunkcyjne z otoczeniem (wspólne wyjścia, przygotowywanie posiłków, pomoc w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego),
  spotkania grup samopomocowych oraz grup wsparcia.
  Dzięki wsparciu specjalistów, rodzice odbudują swój potencjał do pełnienia roli opiekuńczo-wychowaczej zwiększając kompetencje społeczne, odzyskają poczucie kontroli,                     a także wzrośnie ich motywacja do zmiany swojej sytuacji. Dzieci zdobędą umiejętności do przejawiania pożądanych społecznie postaw. Uczestnicy będą mieli okazję wzorować się na autorytetach, pożądanych modelach rodziny wspierającej, a także w ramach grup samopomocowych oraz grup wsparcia wzmocnią swoje poczucie sprawczości i solidarności, wzajemnej pomocy i współdziałania  w kierunku rozwiązywania problemów społecznych.

  Projekt realizowany będzie na terenie gminy Nysa.

  Całkowita wartość projektu
  170 148,75 PL

  Kwota projektu dofinansowana ze środków Unii
  161 045,71 PL

 • 2. „Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”.

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w partnerstwie z:

  • Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu (Lider),
  • Gminą Kędzierzyn Koźle,
  • Gminą Głubczyce,
  • Gminą Branice,
  • Gminą Pokój,
  • Gminą Lubsza,
  • Gminą Zawadzkie,
  • Gminą Paczków,
  • Gminą Kluczbork,
  • Gminą Popielów

  realizuje projekt p.n. „Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”. Projekt realizowany jest w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Uczestnicy projektu to podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie korzystający z usług opiekuńczych (24 osoby) oraz pracownicy zatrudnieni do świadczenia usług opiekuńczych (6 osób).

  Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych
  w Gminie Nysa na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

  Całkowity koszt realizacji projektu: 833 862,75 zł

  Kwota dofinansowania: 788 000,30 zł

  Termin realizacji: 01.12.2016 r. – 31.01.2020 r.

 • 3. „Włączenie społeczne w Gminie Nysa – Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica”

  Działanie 8.2 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020.

  Całkowita wartość projektu: 534 257,00 zł

  Dofinansowanie: 454 133,75 zł

  Wkład własny: 80 141,25 zł

  Cel główny:

  Kompleksowe wsparcie rodzin z Gminy Nysa wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem – włączenie społeczne.

  Uczestnicy:

  25 rodzin wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem (łącznie 50 osób, 25 dorosłych- rodzice oraz ich dzieci - 25)

  Działania:

  1. Utworzenie Centrum streetworkingu
  2. Utworzenie Klubu rodzica
  3. Pomoc psychologiczna
  4. Pomoc terapeuty ds. uzależnień
  5. Poradnictwo prawne
  6. Praca socjalna
  7. Pomoc terapeuty rodzin
  8. Wyjścia/ wyjazdy integracyjne
 • 4. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta.”

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie otrzymał  dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta.”

  Projekt realizowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej
  II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania
  2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Całkowita wartość projektu wynosi 740 716, 25 zł.
  Projekt jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych.

  Celem projektu jest usprawnienie oraz poprawa obsługi osób zgłaszających się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie poprzez zmianę organizacji pracy Ośrodka, obejmującą wprowadzenie optymalnych rozwiązań wykorzystując przy tym kompetencje zatrudnionych pracowników. Projekt ma na celu podniesienie jakości pracy pracowników socjalnych i całego ośrodka poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej i usług socjalnych.

  Ponadto działania w ramach projektu mają na celu podniesienie bezpieczeństwa pracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.

  W wyniku zaplanowanych działań nastąpi zmiana systemu organizacyjnego pracy pracowników, w którym szczególny nacisk położony będzie na wyodrębnienie pracy socjalnej i usług socjalnych.

  Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020  Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”

  Realizator: Ośrodek Pomocy Rodzinie w Nysie

  Dane finansowe:
  Koszt całkowity: 740 716,25 zł
  Kwota dofinansowania: 740 716,25 zł
  Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

  Termin realizacji:
  01.01.2018 – 30.06.2019 r.
  W projekcie zostaną zrealizowane między innymi następujące zadania:

  Przygotowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie do wprowadzenia zmian
  w funkcjonowaniu Ośrodka:

  • organizacja spotkań informacyjnych z pracownikami OPS Nysa dotyczących planowanych zmian organizacyjnych;
  • rekrutacja pracowników do poszczególnych zespołów/stanowisk;a
  • omówienie założeń modelu wprowadzanych zmian oraz konsultacje
   z pracownikami;
  • opracowanie modelu OPS Nysa zawierającego między innymi: standardy pracy socjalnej, kodeksu etyki zawodowej i współpracy między zespołami/stanowiskami;
  • stworzenie broszury informacyjnej zawierającej niezbędne informacje
   w zakresie uzyskania pomocy w OPS Nysa;
  • opracowanie projektu regulaminu i schematu organizacyjnego Ośrodka;

  Poprawa bezpieczeństwa pracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz doposażenie stanowisk pracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie:

  • organizacja kursu samoobrony;
  • zakup przycisków bezpieczeństwa;
  • Specjalistyczne szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie mające na celu podwyższenie standardu świadczonych usług;
  • Adaptacja punktu informacyjnego dla klientów zgłaszających się do Ośrodka Pomocy Społecznej;
  • Usprawnienie oraz podniesienie jakości obsługi klienta Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie;

  Wdrażanie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie nowego modelu funkcjonowania Ośrodka:

  • utworzenie zespołów/stanowisk związanych z oddzieleniem pracy socjalnej
   od pracy administracyjnej;
  • wprowadzenie zarządzenia Dyrektora OPS Nysa wdrażającego wypracowane standardy;
  • realizacja pracy według przyjętego modelu w wyodrębnionych zespołach/stanowiskach z wykorzystaniem opracowanych metod, narzędzi i technik, monitoring wprowadzanych zmian;
  • raport z wypracowanych i wdrożonych standardów oraz końcowa ocena modelu

  Działania wspierające proces wdrażania usprawnień organizacyjnych
  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie:

  • przeprowadzenie szkolenia z superwizji pracy socjalnej;
  • specjalistyczne szkolenia oraz wizyty studyjne pracowników OPS Nysa.

ŚRODKI KRAJOWE

 • 1. „Współodpowiedzialność za rozwój Gminy Nysa innowacyjną metodą reintegracji społecznej i zawodowej”

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie otrzymał dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu p.n. „Współodpowiedzialność za rozwój Gminy Nysa innowacyjną metodą reintegracji społecznej i zawodowej” w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu- nowy wymiar 2020” p.n. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym- animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego”- edycja 2018”

  Celem głównym projektu jest działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej
  i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem zadania jest ponadto realizacja projektu przyczyniającego się do włączenia i wzmacniania uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym osób wykluczonych społecznie, korzystających z pomocy OPS Nysa oraz rozwój systemu aktywnej integracji na terenie Gminy Nysa.  Zadanie publiczne będzie innowacyjnym połączeniem działań jednostki samorządu terytorialnego
  (Gmina Nysa), gminnej jednostki organizacyjnej (Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
  -instytucja pomocy i integracji społecznej – Realizator), organizacji pozarządowej (wykonawca części związanej z aktywizacją i reintegracją społeczną – treningi rozwoju osobistego za pomocą dramy) oraz publicznych służb zatrudnienia (Powiatowy Urząd Pracy w Nysie).

  Grupa docelowa: 12 mężczyzn – wspólni klienci OPS Nysa oraz PUP Nysa, posiadający zadłużenie alimentacyjne wobec swoich dzieci.

  Okres realizacji: kwiecień – grudzień 2018

  Wartość całkowita projektu: 161 295,76 zł

  Kwota dotacji:  99 800,00 zł,

  Wkład własny (PUP Nysa): 61 495,76 zł.

  Działania:

  1. Rekrutacja
  2. Diagnoza
  3. Aktywizacja i reintegracja społeczna.
  4. Szkolenia z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w pracy i życiu codziennym.
  5. Szkolenia z zakresu mowy ciała w pracy.
  6. Szkolenie z zakresu prac remontowo – budowlanych (40h zajęć teoretycznych).
  7. Animacja liderów aktywizacji reintegracji społecznej.
  8. Organizacja staży zawodowych.
  9. Staże zawodowe
 • 2. „Razem, lecz osobno – stop agresji i przemocy w rodzinie.”

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie otrzymał dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu p.n. „Razem, lecz osobno – stop agresji i przemocy w rodzinie.” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – edycja 2018.

   

  Głównym celem realizacji projektu „Razem, lecz osobno – stop agresji i przemocy
  w rodzinie” jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie oraz poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie.

  Działania projektu są ukierunkowane na realizację Priorytetu II Poprawa jakości
  i zwiększenie dostępności do usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

  Realizacja projektu rozpoczeła się w czerwcu 2018 r. i trwać będzie do grudnia 2018 r.

  W ramach realizacji projektu przewiduje się następujące działania, które wpisują się
  w wybrany priorytet Programu Osłonowego:

  1.    Stworzenie grupy wsparcia – specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla ofiar

  Utworzenie grup wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, których celem będzie:

  • odreagowanie traumatycznych przeżyć,
  • obronę swojej godności i prawa do życia w poczuciu bezpieczeństwa,
  • zintegrowanie uczestników i zwiększenie świadomości praw osobistych,
  • nabycie umiejętności planowania zmian, potrzebnych do rozpoczęcia samodzielnego życia.

  2.    Przeprowadzenie treningu kompetencji – specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla sprawców

  Trening skierowany będzie do osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie.

  Celem treningu jest:

  • nabycie konstruktywnych umiejętności wyrażania siebie poprzez radzenie sobie
   ze złością i agresją,
  • podniesienie umiejętności radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami,
  • wykształcenie umiejętności porozumiewania się, asertywnego zachowania
    i odpowiedzialnego podejmowania decyzji,
  • rozwinięcie umiejętności samokontroli i poprawy relacji w rodzinie.

  3.    Organizacja spotkań terapeutycznych/ wyjść

  Organizacja spotkań terapeutycznych/ wyjść dla członków rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie, w tym dla dzieci i osób dorosłych tj. współmałżonkowie lub partnerów związkach nieformalnych. Spotkania odbywać się będą pod opieką psychologa którego zadaniem będzie zintegrowanie rodziny
  i wzmocnienie relacji rodzinnych (pogadanki).

  Planowane działania:

  • Spotkania terapeutyczne/ wyjścia – miejsca i formy ustalane będą
   w porozumieniu z Uczestnikami i psychologiem. Ustalanie miejsc docelowych ma na celu integracje grupy, weryfikacje indywidualnych zainteresowań oraz daje wgląd w sposób komunikowania się z otoczeniem - (od lipca do listopada 2018 r.) ;
  • Integracja rodzin – nauka asertywnych zachowań praca w terenie – jednodniowa
  • nieszablonowa forma oddziaływań terapeutycznych na osoby dotknięte przemocą
   w rodzinie i osoby stosujące przemoc w rodzinie.
  • Opiekun/ Psycholog - Obecność psychologa w trakcie w/w działań będzie miała na celu obserwację relacji rodzinnych, weryfikowanie występujących problemów, które będą wykorzystywane w trakcie indywidualnej pracy z rodziną.

  4.    Organizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje.

  • „Strategia pracy zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych – działania
   w sytuacja: współwystępowania przemocy w rodzinie i choroby psychicznej, braku kontaktu z członkami rodziny, konfliktu rodzinnego”;
  • „Grupy robocze w praktyce – jak pracować z osobami  doznającymi przemoc
   w rodzinie w ramach ZI/GR”;
  • „Grupy robocze w praktyce – jak pracować z osobami  stosującymi przemoc
   w rodzinie w ramach ZI/GR”.

  5.    Utworzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego ds. przeciwdziałania przemocy (wrzesień – listopad) – Celem utworzenia Punktu jest poszerzenie wiedzy na temat  skutków przemocy w rodzinie oraz zwiększenie umiejętności  radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Punkt Konsultacyjno-Informacyjny działał będzie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie.

  W ramach Punktu przeprowadzone zostaną indywidualne konsultacje ze

  • Radca prawny
  • Psycholog
  • Terapeuta ds. uzależnień
  • Pracownik socjalny
  • Terapeuta ds. przemocy

  Z Punktu Konsultacyjnego korzystać będą mieszkańcy Gminy Nysa. Każdy specjalista będzie pełnił dyżur raz w tygodniu według wcześniej ustalonego harmonogramu pracy. Istnieje możliwość przeniesienia konsultacji w przypadku wystąpienia dni wolnych od pracy. Dzięki uruchomieniu  indywidualnych konsultacji obejmujących problematykę przemocy, osoby zainteresowane będą miały szanse skorzystać z profesjonalnej pomocy i poradnictwa o szerokim zakresie merytorycznym – zwiększenie dostępności specjalistów dla mieszkańców Gminy Nysa

  Okres realizacji: czerwiec – grudzień 2018

  Wartość całkowita projektu: 38 370,00 zł

  Kwota dotacji:  28 600,00 zł,

  Wkład własny: 11 570,00 zł

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

Please publish modules in offcanvas position.