Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Środowiskowy Dom Samopomocy - Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Opolskiej w Nysie jest profesjonalną placówką wsparcia dziennego pobytu dla osób zaburzonych psychicznie.

Adres placówki 48-300 Nysa ul. Grodkowska 26 I piętro, tel. 77 4337466

Zakres świadczonych usług

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzi wieloprofilową rehabilitację dla ponad 50 osób niepełnosprawnych. Zakres usług:

-profesjonalne zajęcia terapeutyczne,

-wsparcie psychologiczne,

-poradnictwo socjalne,

-terapia logopedyczna,

-konsultacje lekarskie,

-inne działania skierowane na pomoc osobom niepełnosprawnym,

-organizacja atrakcyjnych imprezy integracyjne – zabawy, wycieczki, ogniska, itp.

 

Jak zwrócić się o udzielenie pomocy w formie skierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy ?

O skierowanie do ŚDS należy zwrócić się pisemnie do ośrodka pomocy społecznej. Prośba może być zgłoszona przez osobę zainteresowaną, członka rodziny lub osoby postronne (np. pielęgniarkę środowiskową).Po zgłoszeniu prośby o udzielenie powyższej pomocy pracownik socjalny z ośrodka pomocy społecznej odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. rodzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego.

W przypadku osób, które kierowane są do domu po raz pierwszy, decyzję o skierowaniu wydaje się na czas określony, nie dłużej niż 3 miesiące, w celu dokonania przez zespół wspierająco-aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji.
Po dokonaniu oceny oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco- aktywizującego osobę kieruje się do domu na czas określony, uzgodniony z kierownikiem domu, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.
Dokumentami koniecznymi przy ubieganiu się o skierowanie do środowiskowego domu samopomocy są:

  • wniosek,
  • zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa o występujących zaburzeniach,
  • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jeśli takie posiada,
  • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego.