Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
W rodzinie siła - Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

W rodzinie siła

„W rodzinie siła III edycja”- Opis projektu i Harmonogram

« 1 z 10 »

 We wrześniu 2013r. Ośrodek Pomocy Społecznej  rozpoczął kontynuację działań w ramach projektu „W rodzinie siła” sfinansowanego z budżetu Gminy Nysa w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010 – 2014.

Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 10 rodzin objętych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie procedurą „Niebieskie Karty” bądź dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie.

W ramach projektu przewiduje się następujące działania:

 • grupy wsparcia dla ofiar przemocy
 • zajęcia taneczne dla dzieci
 • indywidualne konsultacje z psychologiem dla ofiar przemocy
 • indywidualne konsultacje z psychologiem dla dzieci
 • indywidualne konsultacje z psychologiem dla sprawców przemocy
 • wyjścia na kręgle.

W okresie od września do grudnia 2013 r. wszyscy beneficjenci będą mieli możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z psychologiem w celu korygowania ich postaw i zachowań według indywidualnych potrzeb. Łącznie zostanie przeprowadzonych 55 godzin indywidualnych konsultacji z psychologiem. Jeżeli godziny przeznaczone dla sprawców przemocy nie zostaną przez nich wykorzystane, wówczas zostaną one przekazane ofiarą oraz ich dzieciom.

Dla ofiar przemocy w ramach projektu przewidziane zostały grupy wsparcia. Zajęcia te motywować mają uczestników do działań mających na celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zajęcia skierowane do najmłodszych uczestników projektu będą wymagały aktywności fizycznej. W ramach działań projektowych przewidziane są zajęcia taneczne. Są one propozycją alternatywnych form spędzania czasu wolnego, a także wskazaniem dzieciom i ich rodzicom możliwości rozwoju różnorodnych zainteresowań. Pozwolą one na rozładowanie i ekspresje emocji, również tych negatywnych.

W ramach projektu rodziny będą miały możliwość wspólnych wyjść na kręgle, co zintegruje grupy, a także poszczególnych rodzin. Zaspokojenie powyższych potrzeb przyczyni się do zwiększenia efektywności podejmowanych działań w ramach przeciwdziałania przemocy.

Podejmowane działania w ramach projektu mają na celu skupienie się na wzmacnianiu efektów uzyskanych podczas dotychczasowej pracy.

 Harmonogram zajęć

Terminy zajęć tanecznych dla dzieci w ramach projektu „W rodzinie siła III edycja” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, sfinansowanego z budżetu Gminy Nysa w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010 – 2014.

 16 września 2013r. godz. 16.15

07 października 2013r. godz. 16.30

04 listopada 2013r. godz. 16.30

02 grudnia 2013r. godz. 16.30

 Terminy spotkań grup wsparcia dla ofiar przemocy w ramach projektu  ”W rodzinie siła III edycja” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, sfinansowanego z budżetu Gminy Nysa w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010 – 2014.

16 września 2013r. godz. 16.15

07 października 2013r. godz. 16.30

04 listopada 2013r. godz. 16.30

02 grudnia 2013r. godz. 16.30

Terminy wyjść na kręgle  w ramach projektu   ”W rodzinie siła III edycja” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, sfinansowanego z budżetu Gminy Nysa w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010 – 2014.

23 września 2013r. godz. 16.00

14 października 2013r. godz. 16.00

14 listopada 2013r. godz. 16.00

09 grudnia 2013r. godz. 16.00


Projekt socjalny „W rodzinie siła II edycja”

Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej został sfinansowany z budżetu Gminy Nysa w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2014.

We wrześniu 2012 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie rozpoczął realizację projektu „W rodzinie siła”. W marcu 2013 roku
tut. Ośrodek rozpoczął działania w ramach projektu „W rodzinie siła
II edycja” będącego kontynuacją w/w projektu, mającego na celu wzmocnienie wypracowanych wcześniej efektów.
Do projektu zostało zakwalifikowanych 10 rodzin. Wytypowane rodziny zostały objęte specjalistyczną pomocą w wyjściu z trudnej sytuacji poprzez pracę terapeutyczną, udzielono im również poradnictwa socjalnego, rodzinnego i psychologicznego oraz wsparcia indywidualnego. Głównym celem projektu było przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz niwelowanie jej skutków. Podejmowane działania w ramach projektu miały również na celu skupienie się na wzmacnianiu i ukazaniu dzieciom oraz ich rodzicom/opiekunom, że mogą funkcjonować w zupełnie odmienny sposób od dotychczasowego, często niewłaściwego, że mogą swoim życiem pokierować inaczej.

Przez okres trwania projektu, zarówno dzieci, jak i rodzice uczestniczyli w grupach wsparcia oraz zajęciach warsztatowych.
W ramach warsztatów odbywały się zajęcia z choreoterapii. Rodzice oraz dzieci mieli możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji
z psychologiem, jeśli wystąpiła taka potrzeba w trakcie trwania całego projektu.

Dla efektywniejszego działania członków zespołu interdyscyplinarnego do pracy z rodziną dotkniętą przemocą zostały przeprowadzone warsztaty dotyczące mediacji rodzinnych


Terminy zajęć z zakresu choreoterapii

Terminy zajęć z zakresu choreoterapii dla ofiar przemocy wraz z dziećmi prowadzonych w ramach projektu „W rodzinie siła II edycja” finansowanego z budżetu Gminy Nysa w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy     w Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  na lata 2010-2014r.

24 kwietnia 2013 godz. 16:00 sala konferencyjna

22 maja 2013 roku godz. 16 00 sala konferencyjna

12 czerwca roku godz. 16.00 sala konferencyjna

  Terminy grupy wsparcia dla dzieci połączonej z warsztatami prowadzonej  w ramach projektu „W rodzinie siła II edycja” finansowanego z budżetu Gminy Nysa w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2014r.

 25 marca 2013 rok godz. 16.00 sala konferencyjna

10 kwietnia rok godz. 16:00 sala konferencyjna

08 maja 2013 rok godz. 16:00 sala konferencyjna

03 czerwca 2013 roku godz. 16;00 sala konferencyjna

Terminy grupy wsparcia dla ofiar przemocy  

połączonej z warsztatami prowadzonej w ramach projektu  „W rodzinie siła II edycja” finansowanego z budżetu Gminy Nysa
w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2014r.

 

25 marca 2013 rok godz. 16.00 sala nr 2 KIS

10 kwietnia rok godz. 16:00 sala nr 2 KIS

08 maja 2013 rok godz. 16:00 sala nr 2 KIS

03 czerwca 2013 roku godz. 16;00 sala nr 2 KIS

 Terminy konsultacji psychologicznych będą ustalane indywidualnie;


ZAPYTANIE OFERTOWE

             W związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie projektu   pt. „W rodzinie siła II edycja”, sfinansowanego z budżetu Gminy Nysa w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010 – 2014. tut. Ośrodek, zaprasza do składania ofert na. przeprowadzenie warsztatu dla członków grup roboczych zespołu interdyscyplinarnego dotyczącego „Mediacji Rodzinnych”.

Zadania:

– przeprowadzenie warsztatu pt. „Mediacje Rodzinne” – Maj 2013 rok – 8 godzin.
W warsztatach dla członków grup roboczych zespołu interdyscyplinarnego weźmie udział   do 30 osób
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie zapewnia poczęstunek jak również  salę do przeprowadzenia warsztatów.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń, warsztatów z zakresu podanej problematyki;
 • referencje potwierdzające prowadzenie warsztatów;
 • sumienność, terminowość, samodzielność, komunikatywność.
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do prowadzenia warsztatów z podanej problematyki;
 • udokumentowane doświadczenie prowadzenia szkoleń lub zajęć grupowych;
 • mile widziane doświadczenie w realizacji projektów;

Termin realizacji zadania: maj 2013r.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Ofertę w kwocie brutto należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „W rodzinie siła II edycja”, w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie, ul. KEN 1a, w terminie do dnia 22 marca 2013 roku do godz. 15-tej. Dokumenty dostarczone po terminie lub niekompletne nie będą brane pod uwagę.

 Nysa, dnia 11.03.2013

         Zatwierdził
Dyrektor Janina Jakubowska