Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Zespół Interdyscyplinarny w Nysie - Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Zespół Interdyscyplinarny w Nysie

Zespół interdyscyplinarny podejmujący działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

siedziba:   Nysa ul. KEN 1A, tel. 77  4472 370

(budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie)

 

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji tj.:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie;
 2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nysie;
 3. Komenda Powiatowa Policji w Nysie;
 4. Gminny Zarząd Oświaty w Nysie;
 5. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie;
 6. Prokuratura Rejonowa w Nysie;
 7. organizacje pozarządowe prowadzące statutową działalność w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj. Caritas Diecezji Opolskiej Rejon Nysa;
 8. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych i Nieletnich;
 9. specjalista ds. przemocy.

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań w/w instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
w szczególności przez:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Natomiast indywidualnymi przypadkami występowania przemocy zajmują się grupy robocze zwoływane na skutek zgłoszeń i podejmowanych interwencji, w celu wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty”.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

 1. opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinnie;
 2. monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
 3. dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Osoby i rodziny, w których występuje problem przemocy mogą zgłosić ten fakt bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej, który skieruje sprawę do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w celu zwołania grupy roboczej.

Problem występowania przemocy można również zgłosić pracownikowi socjalnemu, dzielnicowemu, lekarzowi 1-wszego kontaktu przedstawicielowi oświaty bądź Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Każda z tych osób jest ustawowo zobowiązana do wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty”.

Nie bądź obojętny ! O każdym fakcie występowania przemocy informuj właściwe instytucje.