Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Nie-Sami-Dzielni - Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Opiekun

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie poszukuje osobę zainteresowaną pracą na stanowisku opiekuna świadczącego usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania  Przewidywany okres zatrudnienia 01.02.2017r.-31.12.2019r. – pełny etat. Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z ogłoszeniem (załącznik) oraz złożenie dokumentów aplikacyjnych do dnia 26.01.2017 r. godz. 14:00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.

 

Ogloszenie
Załacznik nr 1 do ogłoszenia
Załacznik nr 2 do ogłoszenia

NABÓR NA PRACOWNIKÓW

NABÓR NA PRACOWNIKÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ OPIEKUNA/OPIEKUNKI OSÓB STARSZYCH
W GMINIE NYSA W RAMACH PROJEKTU
„Nie –Sami -Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”.

Informuję, iż został ogłoszony nabór na pracowników pełniących funkcję opiekunów/opiekunek osób starszych w Gminie Nysa – 6 stanowisk. Osoby zainteresowane proszone są o złożenie swojej aplikacji. Szczegółowych informacji udzielają: Kamila Kamińska
tel. 77/ 433 73 43. Poniżej – w załącznikach – znajduje się ogłoszenie o naborze wraz
z niezbędnymi załącznikami, które należy złożyć do dnia 23.12.2016 r.

Załacznik nr 1
Załacznik nr 2
Załacznik nr 3

Zarządzenie 38/2016

Zarządzeniem nr 38/2016 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie z dnia 14.12.2016 r. zostało powołano Biuro projektu, które zarządzać będzie projektem pod nazwą „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 realizowanego w Partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu.

W skład Biura projektu wchodzą:

Koordynatorka projektu – Kamila Kamińska
Księgowa projektu – Maria Chmielowiec
Pracownik ds. rozliczeń płacowych – Sylwia Pasiniewicz

Siedziba Biura projektu:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
ul. KEN 1A
48-303 Nysa
pokój 01, poziom -1
Tel. 77/ 433 73 43

Dodatkowo obsługę projektu „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” wspiera personel pomocniczy:

Kadry – Iwona Salska
Wsparcie merytoryczne –Bożena Szlempo
Pracownik socjalny – Marianna Artwik

Zarządzenie dotyczące powołania BP
Personel pomocniczny

Nie- Sami- Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne.

Projekt pn. „Nie- Sami- Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne.”

Dnia 1 grudnia 2016 roku, Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie – jako Partner – przystąpił do realizacji projektu pn. Nie – Sami – Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”.

O projekcie.

Projekt partnerski „Nie – Sami – Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna,.

Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

Termin realizacji: od 01.12.2016r. do 31.01.2020r.,

Całkowite koszty projektu: 4 936 847,09 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 4 196 320,02 zł.

Partnerzy projektu – 10 gmin z województwa opolskiego :

 • Gmina Kędzierzyn Koźle– całkowite koszty zadań w projekcie : 1 343 960,02 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 1 142 366,02 zł
 • Gmina Głubczyce- całkowite koszty zadań w projekcie: 128 820,30 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 88 820,30 zł
 • Gmina Branice- całkowite koszty zadań w projekcie: 138 408,90 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 117 647,57 zł
 • Gmina Pokój- całkowite koszty zadań w projekcie: 114 922,50 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 97 684,12zł
 • Gmina Nysa- całkowite koszty zadań w projekcie: 869 503,95 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 739 078,36 zł
 • Gmina Lubsza- całkowite koszty zadań w projekcie: 155 937,60 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 132 546,96zł
 • Gmina Zawadzkie- całkowite koszty zadań w projekcie: 331 590,00 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 222 790,00zł
 • Gmina Paczków – całkowite koszty zadań w projekcie: 404 488,35 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 343 815,10zł
 • Gmina Kluczbork– całkowite koszty zadań w projekcie: 404 926,20 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 344 187,27zł
 • Gmina Popielów– całkowite koszty zadań w projekcie: 107 774,73 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 91 608,52zł

 

Budżet Lidera projektu: 907 618,54 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 851 214,20 zł.

Cel główny projektu:

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych
i niepełnosprawnych, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu obszarów wykluczenia społecznego i w konsekwencji może doprowadzić do zmniejszenia w regionie poziomu ubóstwa, co jest zgodne  z celem szczegółowym określonym w programie RPO WO 2014-2020 oraz celami EU 2020. tj. zwiększenie usług społecznych świadczonych
w regionie.

Grupa docelowa:

Wsparciem objęte zostaną osoby i rodziny zamieszkujące na terenie województwa opolskiego oraz osoby zatrudnione w podmiotach pomocy i integracji społecznej, mających siedzibę na terenie województwa opolskiego. Wsparciem objęte zostaną: osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w pierwszej kolejności osoby niesamodzielne (i rodziny tych osób), których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie,
o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz osoby niesamodzielne, starsze i niepełnosprawne, opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych, osoby niepełnosprawnej powyżej 3 roku życia, otoczenie ww. osób i rodzin, personel służb świadczących usługi społeczne, osoby fizyczne w zakresie szkolenia na opiekunów środowiskowych i asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.

W projekcie przewiduje się realizację zadań w ramach, których nastąpi:

 1. Zwiększenie rozwoju usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi obejmujące in. następujące formy wsparcia:
 2. usługi opiekuńcze,
 3. usługi asystenckie świadczone na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
 4. nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne, takie jak np. teleopieka, systemy przywoławcze,
 5. podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej.
 6. Poprawienie dostępu do mieszkań o charakterze wspomaganym (mieszkania wspierane).
 7. Zwiększenie rozwoju działań umożliwiających osobom niesamodzielnym pozostanie w lokalnej społeczności, w tym:
 8. działania wspierające ich aktywność społeczną,
 9. działania wspierające ich samodzielne funkcjonowanie, w tym sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki i sprzętu zwiększającego ich samodzielność,
 10. Zwiększenie rozwoju działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności:
 11. poradnictwo, psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia,
 12. tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za opiekunów faktycznych,
 13. sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej, w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.

 

MIERZALNE WSKAŹNIKI PROJEKTU

 

WSKAŹNIKI KLUCZOWE

A.PRODUKTY REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość docelowa
K M Ogółem
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi

w interesie ogólnym w programie

 

 

osoby

 

116

 

76

 

192

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  

szt.

0 0 2
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób
z niepełnosprawnościami
szt. 0 0 1
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie osoby 17 3 20

B. REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość docelowa
K M Ogółem
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących

pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu zdobywających kwalifikacje,

pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po

opuszczeniu programu

 

osoby

 

4

 

1

 

5

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu szt. 24 5 35

 

WSKAŹNIKI SPECYFICZNE DLA PROGRAMU

A. PRODUKTY REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość docelowa
K M Ogółem
Liczba personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej objętego wsparciem w programie  

osoby

 

36

 

0

 

36

Liczba osób objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie

 

osoby 116 76 192
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie w ramach usług społecznych

 

osoby 8 9 17
Liczba osób niesamodzielnych, korzystających z mieszkań wspomaganych w ramach projektu

 

osoby 2 2 4
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie w zakresie usług zdrowotnych

 

osoby 17 3 20
Liczba osób objętych usługami zdrowotnymi w programie

 

osoby 17 3 20

 

B.REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość docelowa
K M Ogółem
Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług społecznych w mieszkaniach

wspomaganych istniejących po zakończeniu projektu

 

szt.

 

0

 

0

 

4

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które deklarują

wzrost jakości życia dzięki interwencji EFS

osoby 18 1 19

 

Szczegóły dotyczące zakresu zadań Lidera oraz Partnerów oraz informacje dotyczące Realizatorów zadań w Gminach określa umowa partnerska z dnia 22 listopada 2016 r.
ZAŁĄCZNIK