Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

KIS Aktywność i Kreatywność

« 1 z 9 »

Dnia 1 czerwca 2015r    rozpoczęliśmy  w Klubie Integracji Społecznej realizację projektu pn. ,,Aktywność i kreatywność’’. Projekt finansowany jest z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminy Nysa.

Jest to projekt skierowany do 30 osób, które podlegają wykluczeniu społecznemu lub są zagrożone wykluczeniem społecznym. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy po 10 osób, dobrane pod względem zainteresowań i umiejętności beneficjentów.
Okres realizacji projektu od 01.06.2015r – 30.11.2015r.

Projekt ma za zadanie usamodzielnienie osób dotkniętych dysfunkcjami, zagrażającymi lub podlegającymi wykluczeniu społecznemu przez zwiększenie szansy na podjęcie aktywności zawodowej i społecznej w celu osiągnięcia, własnym staraniem, samodzielności ekonomicznej, wzmocnienie poczucia własnej wartości.

Głównym celem projektu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez odbudowywanie i podtrzymywanie u osób wykluczonych społecznie, zdolności do samodzielnego i efektywnego pełnienia ról społecznych oraz samodzielnego poruszania się po rynku pracy, prowadzącego do zatrudnienia w różnych formach: u pracodawcy, samozatrudnienia – praca na własny rachunek lub w spółdzielni socjalnej.    

Cele szczegółowe:

 • Zmniejszanie ryzyka wykluczenia społecznego u osób będących w szczególnej

sytuacji na rynku pracy poprzez , zwiększenie szansy na przyszłe samodzielne znalezienie zatrudnienia oraz czasowe zatrudnienie, pozwalające uzyskać dochód.

 • Umożliwianie osobom wykluczonym pokonania trudnych sytuacji

życiowych, których nie są w stanie przezwyciężyć samodzielnie poprzez wsparcie

psychologiczne , terapeutyczne i merytoryczne

 • Wdrażanie do integracji i aktywizacji społecznej poprzez:

– motywowanie do zmiany dotychczasowego życia, prowadząc do uzyskania przez uczestnika projektu uznania w dotychczasowym środowisku.

– przygotowanie uczestników projektu do funkcjonowania w społeczności poprzez rozwijanie kompetencji społecznych oraz osobistych niezbędnych na rynku pracy i w życiu.

 • Motywowanie do zmiany sposobu życia, poprzez:

– wskazywanie pozytywnych przykładów życia w społeczeństwie;

– kształtowanie społecznie akceptowanych postaw społecznych.

Praca z uczestnikami projektu, przebiegać będzie w ramach następujących obszarów:

 • warsztaty z doradcą zawodowym,
 • warsztaty dot. prowadzenia własnej działalność gospodarczej , tworzenia  i funkcjonowania spółdzielni socjalnych,
 • warsztaty z psychologiem,
 • spotkania indywidualne z psychologiem,
 • warsztaty terapeutyczne dot. uzależnień,
 • indywidualne działania terapeutyczne dot. uzależnień,
 • warsztaty aktywności sportowej,
 • warsztaty twórcze ( rękodzieła, techniczne),
 • wizyta studyjna ( spółdzielnia socjalna Byczyna),
 • spotkanie integracyjne grill.